Melatonin i tarmen och koppling till tarmsymtom

2019-12-19

Melatonin är ett hormon som framför allt förknippas med sömn och dygnsrytm, men som också finns spritt i kroppen och produceras i hög grad i tarmen. Utöver sömnreglering är melatonin en kraftfull antioxidant och har en viktig funktion i reglering av tarmens funktion, glukosmetabolism och immunförsvarets aktivitet.

I avhandlingens första del har Fanny Söderquist och medarbetare identifierat melatonin och melatoninreceptorer i tarm och bukspottkörtel hos människa, något som tidigare framför allt undersökts i djurstudier. Uttryck av melatonin och melatoninreceptorer identifierades även i neuroendokrina tunntarmstumörer kända för att producera serotonin, vilket skulle kunna ha betydelse för prognos och behandling, då melatonin visat sig ha en bromsande effekt på tumörtillväxt.

Patienter med funktionella tarmsjukdomar har ofta en hög förekomst av psykiatrisk samsjuklighet och störningar i kommunikationen mellan hjärnan och tarmen tros till viss del förklara kopplingen mellan dessa sjukdomar. I avhandlingens andra del undersöktes symtom från magtarmkanalen i relation till affektiva symtom hos unga vuxna psykiatriska patienter och friska kontroller. Ett samband mellan ökade affektiva symtom och mer tarmbesvär identifierades. Melatonin mätt i saliv på dagtid i patientgruppen jämfördes sedan med magtarmsymtom i samma patientpopulation och högre nivåer av melatonin på dagen visade sig vara associerat med vissa besvär från magtarmkanalen, framför allt smärta och uppblåsthetskänsla.

Sammantaget talar dessa resultat för en koppling mellan melatonin, psykiatrisk hälsa och tarmbesvär.  Patienter med depression och ångest har en ökad förekomst av symtom från magtarmkanalen och detta bör efterfrågas vid behandling och uppföljning av psykiatriska sjukdomar då båda sannolikt påverkar mående och livskvalitet. En ökad kunskap om kopplingen mellan hjärna och tarm är viktig för att kunna styra behandlingen av såväl depression och ångest som av funktionella tarmsjukdomar.

Fanny Söderquist, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och psykiatri, Uppsala Universitet, ST-läkare i Gynekologi och Obstetrik Uppsala Akademiska sjukhus.
Mobilnummer: 073-7202186

Disputationen äger rum den 17 januari 2020 kl 09:00, Humanistiska Teatern, Thunbergsvägen 3H, Uppsala. Opponent Bodil Ohlsson (Lunds Universitet).