Märta Nasvelldagen 2020

INSTÄLLT!

Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! En dag med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Årets tema är ”Psykiskt trauma - från begrepp till behandling”. Vi informerar även om verksamheten i Psykiatrins hus samt Brukarorganisationernas arbete mm. I pausen sjunger kören Cikada under ledning av Ingela Linde och Café Kannan har öppet hela eftermiddagen.

Tid: Torsdag 19 mars, kl 16.00–19.45
Plats: Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, ingång 10
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan

Ladda ned  Program Märta Nasvelldagen 2020

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.

Psykiska sjukdomar orsakar mycket lidande och kan leda till att en livsbana förändras tillfälligt eller för alltid. Under de senaste decennierna har kunskapsläget förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda. Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap om hur hjärnan fungerar, både vid hälsa och vid psykisk sjukdom. Dessutom finns mycket annat som måste bekämpas, förutom okunskap, stigmatisering och fördomar, så även orsakerna till att patienter med psykisk sjukdom dör i förtid i kroppsliga sjukdomar.

Därför vill vi berätta om alla psykiatrins utmaningar och ge möjlighet till frågor och en sund diskussion.

Nästan alla människor utsätts under livet för händelser som är svåra, hotfulla eller djupt omskakande. Ibland har vi tillgång till en motståndskraft som gör att minnet av händelsen blir en del av vår livshistoria. Det kan vara smärtsamt, men det är möjligt att leva med minnet. Vid mycket allvarliga händelser, eller då vi är sårbara och inte får det stöd vi behöver, kan stressreaktionerna kvarstå, förvärras och bli kroniska. Under senare år har vi fått allt mer kunskap om vad psykiskt trauma är, hur vi kan förstå det och hur vi kan hjälpa. Detta kommer vi att tala om på årets Märta Nasvelldag.

Välkomna!

Arrangör: Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Region Uppsala.

Program Märta Nasvelldagen 2020

16.00  Huset öppnar för allmänheten

16.30  Introduktion
           Mimmie Willebrand, professor, psykolog 
           Gunilla Svedström, verksamhetschef
           Pia Röjedeby, brukarinflytandesamordnare

16.40  Vad är psykiskt trauma?
           Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 

17.10  Katastrofpsykiatrisk forskning i Uppsala under de senaste decennierna
           Tom Lundin, professor emeritus

17.30  Psykiatriska diagnoser relaterade till stress och trauma
           Kristina Bondjers, doktorand, psykolog

17.50  Paus - Kören Cikada sjunger under ledning av Ingela Linde.

18.15  Det finns hopp! Behandlingsmetoder vid traumatisering hos barn och vuxna
            Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog
            Jens Karström, psykolog 

18.45  Forskning pågår! Inblick i fyra aktuella projekt:
           Självhjälp via mobilen: Dagliga variationer i copingstrategier och hälsa  
           Ida Hensler, doktorand, psykolog
           Mobilapp för svåra sorgereaktioner
           Josefin Sveen, docent i medicinsk psykologi
           Ilska hos traumatiserade ungdomar
           Johan Isaksson, docent, psykolog
           Borderline personlighetssyndrom hos unga vuxna: diagnostisk process,     
           utvecklingsvägar och samsjuklighet
           
Ioannis Kouros, doktorand, specialistläkare

19.15  Paneldiskussion: Hur ser psykotraumatologins framtid  ut - kunskapsläge                       och vård?
           Filip Arnberg
, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
           Sultan Kayhan, riksdagsledamot
           Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare
           Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog

19.35  Avslutningsord.

Vem var Märta Nasvell

Märta Nasvell var en sjuksköterska som älskade sitt arbete och drevs av övertygelsen att man måste stå upp för det man tror på och vill åstadkomma. För Märta innebar det att människor med psykisk ohälsa och sjukdom inte bara ska mötas med respekt och förståelse, utan också att orsakerna till sjukdomarna ska identifieras så att de kan förhindras och behandlas.

Märta Nasvell föddes som Märta Fors år 1910 och tog sjuksköterskeexamen vid Kungliga Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola 1933. Hon gifte sig med den 18 år äldre ryske officeren Nikolai von Nasvetévitch. Han var tsarens siste kommendant på Åland och kom till Sverige efter revolutionen. Nasvetévitsch tog senare namnet Nicke Nasvell och blev bland annat en mycket uppskattad andretenor i Orphei Drängar. Nicke Nasvell avled 1952 vid 60 års ålder efter lång tids sjukdom.

Fram till sin pension tjänstgjorde Märta framför allt som narkos- och operationssköterska. Efter sin pension och långt upp i åttioårsåldern valde hon att arbeta som sjuksköterska vid Psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset.

Psykisk sjukdom

Psykiska sjukdomar är vanliga och kan delas in i grupper såsom ångestsyndrom, förstämningssyndrom, psykossjukdomar, trauma- och stressrelaterade störningar, ätstörningar och beroendesjukdomar. Dessutom finns psykisk ohälsa som framför allt debuterar och förekommer i barndomen, till exempel autismspektrumstörningar och ADHD. Upp till hälften av befolkningen kommer att drabbas av minst en psykisk sjukdom under sin livstid.
Att så många drabbas betyder inte att alla söker eller får vård. I en nyligen genomförd studie från Danmark uppskattades att en tredjedel av befolkningen någon gång i livet får psykiatrisk specialistvård. I Sverige ges årligen nästan 60 000 personer psykiatrisk heldygnsvård och närmare 400 000 personer får vård inom den specialiserade psykiatrin. Det innebär att ungefär fyra procent av befolkningen ges psykiatrisk specialistvård varje år. Huvuddelen av dem som behöver vård för psykiska problem behandlas dock i primärvården.

MÄRTA OCH NICKE NASVELLS STIFTELSE

Innan sin bortgång beslöt Märta och Nicke Nasvell att skänka medel till Uppsala universitet för bildandet av en stiftelse, Märta och Nicke Nasvells stiftelse, för att stödja klinisk forskning om psykiska sjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Så bidrar du: Genom att ge en gåva till Märta och Nicke Nasvells stiftelse bidrar du till ny kunskap och forskning vid de vuxenpsykiatriska klinikerna vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Bankgironummer: 5080-1794
Swish-nummer: 1232 360 519
Märkning: ”Stiftelse 91161” + Ditt namn, din adress
Kontohavare: Uppsala universitets stiftelseförvaltning, Ekonomisk förening

Mer info: M och N Nasvells stiftelse