Känsloreglering och impulskontroll

Känslor styr våra beteenden. Om vi har svårt att reglera känslor och impulser påverkar det hur vi uppför oss. Bristande förmågan att reglera känslor är vanligt vid olika psykiatriska tillstånd.

Känsloreglering handlar om förmågan att hantera kortvariga känslor som att bli starkt ledsen eller väldigt arg. Denna svårighet ser man vid flera psykiatriska diagnoser, t.ex. borderline personlighetsstörning. Det är även förmågan att reglera stämningsläget, den känsloton som präglar en persons upplevelse av världen över längre tid. Denna svårighet ser man t.ex. vid bipolär sjukdom och depression där den drabbade har längre perioder med nedstämdhet eller mani.

Starka negativa känslor kan leda till beteenden som syftar till att hantera känslan. Det kan ibland leda till beteenden som missbruk, självsvält, hetsätningar, andra självskadande beteenden och självmordshandlingar. Förmågan att hantera känslor kräver även kognitiva förmågor. Självkontrollsfunktioner som impulskontroll är lokaliserade till hjärnans pannlober. Vid de s.k. neuropsykiatriska funktionshindren, adhd och autismspektrumtillstånd, finns en nedsatt pannlobsfunktion och denna är ofta relaterad till svårigheter med känsloreglering.

Vår forskargrupp arbetar utifrån stress-sårbarhetsmodellen. Detta är en interaktionistisk modell där arv och miljö interagerar i utvecklingen av psykisk sjukdom. Vi studerar bristande känsloreglering och dålig impulskontroll hos patienter inom psykiatrin. Finns det en gemensam sårbarhet hos patientgrupper med liknande symtom? Är det olika livshändelser som påverkar vilka symtom som utvecklas? Vi arbetar även med metodutveckling. Det handlar om behandlingsmetoder och metoder för bedömning. Hur skall problemen identifieras, diagnosticeras, behandlas, och hur skall behandlingarna utvärderas?

Medarbetare:

Mia Ramklint ansvarig för forskningsprojektet
Adriana Ramirez
Lisa Ekselius
Janet Cunningham
Martina Wolf
Ioannis Kouros
Niklas Hörberg
Martina Hedman
Hanna Spangenberg

Mia Ramklint

Professor vid Institutionen för neurovetenskap, Ramklint: Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
mia.ramklint[AT-tecken]neuro.uu.se

Professor vid Institutionen för neurovetenskap, Cervenka: Psykiatri

E-post:
Mia.Ramklint[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5233
Senast uppdaterad: 2021-04-29