Stroke

Vår grupp är intresserad av allt som kan påskynda läkningen i hjärnan efter stroke. Jag är huvudprövare (Chief Investigator) för en studie som heter EFFECTS. Det står för Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEControlled Trial in Stroke

EFFECTS är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi vill undersöker om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager efter akut stroke och pågå under 6 månader. Patienten kommer att följas upp 12 månader efter strokeinsjuknandet. EFFECTS kommer att presentera sitt resultat på den europeiska strokekonferensen i maj 2020 och kommer då att vara den största randomiserade, kontrollerade strokestudien i Sverige genom tiderna.

För närvarande finns det tre doktorander registerade med anknytning till EFFECTS. Men det kommer att finnas rum för fler doktorander i framtiden. Kontakta mig om du är intresserad av att göra ett projektarbete eller är intresserad av forskning kopplat till stroke.

Vad är unikt med EFFECTS?

  1. Vi studerar en ny mekanism, selektiv serotonin återupptagshämning (SSRI) för återhämtning efter stroke. Den hypotes vi vill testa är om tillägg av 20 mg fluoxetin 20 mg en gång om dagen under 6 månader efter en akut stroke, förbättrar funktionsförmågan.
  2. En akademikerdriven randomiserad kontrollerad strokestudie
  3. EFFECTS samarbetar med två andra akademikerdrivan studier med lika inklusionskriterier. Den ena studien – FOCUS -har nyligen avslutats i Storbritannien. FOCUS har inkluderat över 3 000 individer i Skottland och England. Den andra studien heter AFFINITY. AFFINITY ska ta med 1 600 individer i Australien och Nya Zealand. Genom att sammanföra data för drygt 6 000 individer från fem olika länder ökar vi det vetenskapliga värdet. Vi kommer att kunna göra flera analyser som vi inte skulle kunna göra om vi bara hade resultatet från en studie. En annan styrka är att om alla studier är positiva, talar det för att läkemedel verkligen fungerar, eftersom det finns lokala skillnader mellan länder. Tillgången på fysioterapeuter varierar kraftigt. Och vi tror att träningen i kombination med läkemedlet har särskilt gynnsam effekt.
  4. Studien har en pragmatisk design, dvs vi studerar om vår behandling fungerar i normal klinisk vardag  och har ett kliniskt relevant utfallsmått.
  5. Studien inkluderar både proppar och blödningar i hjärnan.
  6. Fluoxetin är billigt. Kostnaden är cirka 300 kronor för 6 månader. Dessutom är det relativity fritt från biverkningar och enkelt att ta. Om det visar sig att det fungerar kan det omedelbart börja användas i klinisk vardag.
  7. Vårt mål är att inkludera 1 500 patienter i Sverige och därigenom blir EFFECTS den största randomiserade kontrollerade stroke-studien någonsin i Sverige.

Medlemmar i gruppen:
Erik Lundström (docent/överläkare, gruppledare)
Eva Isaksson (doktorand, KI)
Ann-Sofie Rudberg (doktorand, KI)
Elias Lindvall (doktorand, Uppsala universitet)
Nina Greilert (Trial Manager, KI)
drygt 20 olika aktiva center i Sverige med lokala Principal Invistigators och forsknings-ssk

Ytterligare information finns på EFFECTS hemsida www.effects.se.