Forskningsprojekt

Målet med vår forskning är fördjupade kunskaper om hur specifika populationer av hämmande interneuroner bidrar till att styra funktionella neurala kretsar och dess påverkan på beteende. Vår arbetshypotes är att vissa populationer av interneuron i neuronala kretsar förmedlar disinhibition för att effektivt kontrollera huvudcellernas aktivitet.

Figure legend
Schematisk översikt som visar likheten i neurala kretsar mellan Dmrt3, Renshaw-celler (röd) och motorneuroner (blå) med VIP-interneuroner, OLM / Martinotti-celler (röda) och pyramidala celler (blå.

För att förstå hjärnfunktion är det viktigt att identifiera neuronala substrat till beteende. Det är en utmaning att koppla orsak och samband mellan aktivitet hos definierade neuronpopulationer till utsignalen från en given krets och utvidga detta till mekanismer som påverkar beteenden. Genom att undersöka hur olika inhiberande interneuron bidrar till nervsystemets funktion och koppling till beteende vill vi förstå hur nervceller förmedlar information med fokus på disinhiberande kontroll. Tre inhibitoriska interneuron som förenas av likartad position, funktion och karaktär är OLMα2-celler och deras roll i hippokampala kretsar för lärande, Martinotti-celler i kortikala kretsar för motorinlärning, samt Dmrt3-celler och Renshaw-celler i ryggradens motorkretsar.