Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri – KcKP

Aktuell information om coronaviruset och covid-19

Hur har du påverkats av COVID-19 pandemin? Vill du vara med i vår nya studie:
ADJUST – anpassning, reaktioner och beteenden under COVID-19 pandemin 

*
Hur människor påverkas av allvarliga händelser är av stor vetenskaplig och klinisk betydelse. Krisstöd och behandlingsformer har utvecklats. De psykiska följderna av allvarliga händelser, såsom depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, förkortat KcKP, är inrättat vid Uppsala universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Verksamheten bedrivs vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet i samverkan med psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset.

Kunskapscentret ska förvalta kunskap inom området psykotraumatologi genom att

• samla, fördjupa och sprida kunskaper och utifrån nya forskningsrön öka kunskaperna om traumatisk stress och dess följdverkningar
• driva och delta i forskningsprojekt, utredningar och riskanalyser
• utveckla svenska riktlinjer för utbildning på olika nivåer avseende krisstöd och behandling av traumatisk stress
• ansvara för och medverka i utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakta oss gärna för ytterligare information.