Logopedprogrammet 240 hp

Att kunna använda sin röst, prata, läsa, skriva, äta och svälja är grundläggande förmågor som för de flesta är självklara, men som för en del barn och vuxna förknippas med sådana svårigheter att livskvalitén påverkas. Problemen har ofta samband med en utvecklingsavvikelse, förvärvad sjukdom eller något annat som ger nedsatt funktion av dessa förmågor. Logopeder ställer diagnos och kan genom en variation av insatser förbättra deras livssituation.

Om programmet

Logopedprogrammet ger dig kunskap om röst-, tal-, och språkfunktioner, kommunikation samt sväljning. Programmet omfattar tvärvetenskapliga studier och integrerar många olika ämnen som medicin, psykologi, språk (lingvistik och fonetik) och logopedi. Huvudämnet logopedi berör röst-, tal-, språk- och kommunikationsstörningar samt störningar av sväljförmågan och behandling av dessa. Lingvistik och fonetik handlar om hur språket och språkljuden är uppbyggda, en kunskap som är viktig vid tal- och språkbedömningar. Idag behövs bland annat ökad kunskap om språk­användning hos personer med andra och fler modersmål än svenska, så för dig med stora språkkunskaper finns många möjligheter. Logopeden är också medicinskt kunnig inom röst-, tal- och sväljfunktionens anatomi. Inom psykologin studeras bland annat barnets utvecklingspsykologi eftersom språket är en viktig del av personligheten. Våra studenter framhåller ofta den stora bredden av ämnen i utbildningen som en stor fördel.

I logopedprogrammet ingår 25 veckors praktik tillsammans med utbildade handledare. Praktiken är förlagd till landstingen i Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Västmanland och Örebro. För resor och boende får du bidrag av programmet. Praktiken är utspridd under termin 3-7 och löper parallellt med de teoretiska kurserna. Studenterna tycker att den omfattande och generösa praktiken är ett stort plus. Praktiken är viktig för yrkeskunnandet och för att utveckla självkännedom, empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt i klinisk verksamhet.


Logopedutbildningen är fyraårig och poängen fördelas enligt: 120 hp (högskolepoäng) logopedi, 60 hp lingvistik, 30 hp psykologi, 22,5 hp grundläggande medicin, samt 7,5 hp valbar kurs. Utbildningen bygger på en tydlig progression.
 

År 1
Logopedprogrammet börjar med en introduktionskurs av ämnet logopedi som ger dig en överblick av logopedyrket. Därefter läser du kurser i lingvistik, fonetik, psykologi och medicin. Undervisningen omfattar bland annat grundläggande anatomi och fysiologi, språkets struktur och funktion ur både socialt och psykologiskt perspektiv samt studier av analysmetoder för beskrivning av språk och samtal.
 

År 2
Andra året läser du barnlogopedi om normal och avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling samt normal och avvikande läs- och skriv­inlärning. Även oralmotorisk utveckling för tal och ätande studeras samt behandling vid läpp-, käk- och gomdefekter. Dessutom har du kurser inom neuropsykologi samt de medicinska ämnena neurologi och psykiatri.
 

År 3
Tredje året lär du dig hur logopeden arbetar med barn med funktionsnedsättning och hur alternativa kommunikationssätt kan användas. Därefter fokuseras på rösten, dess utveckling, och de beteenden och sjukdomar som påverkar röstfunktionen. Under året studeras också påverkan på språk-, tal- och sväljningsfunktion efter neurologiska skador och sjukdomar samt kommunikationsproblem hos den åldrade individen. Även talavvikelser på grund av stamning, hörselskada eller munhålecancer studeras.

År 4
Sista året studerar du språkstörning vid flerspråkighet och du får även träning i att använda dator för språklig rehabilitering och testning.  Du väljer även en valbar kurs och skriver en vetenskaplig magister­uppsats på 30 högskolepoäng inom områden som intresserar dig.

Till logopedutbildningen vid Uppsala universitet är sista ansökningsdag 15 oktober eftersom det bara är antagning till vårterminen.

Om undervisningen

Logopedprogrammet använder student­aktiverande pedagogik, ofta baserad på patientfall, så kallade case. Undervisningen bygger på föreläsningar, diskussionsseminarier, kliniska studier och praktiska övningar. Engelska inslag kan förekomma och kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska. En tvågradig betygsskala används på programmet med nivåerna godkänd och underkänd.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter till utlandsstudier både under examensarbetet och den valbara kursen. Under de senaste åren har några studenter besökt Sydafrika, Kanada, England eller USA. Populärast är att resa till engelsktalande länder men om du har kunskaper i andra språk får du ett större utbud av möjligheter.

Examen

Logopedprogrammet leder till en yrkesexamen som legitimerad logoped, vilket krävs för att få arbeta som logoped.

Efter utbildningen

Som logoped undersöker du, ställer diagnos och behandlar olika typer av kommunikationsproblem och sväljsvårigheter. Med hjälp av olika logopediska test- och behandlingsmetoder samt tekniska hjälpmedel i kombination med patientsamtal. Behandlingen anpassas efter varje patients speciella förutsättningar. Vanliga arbetsplatser är sjukhusens logopedmottagningar och rehabiliteringsavdelningar samt inom habiliteringsverksamhet och på förskolor och skolor. Programmet förbereder dig också för fortsatta studier och forskarutbildning vid universitetet.

Kurser inom programmet

År 1
Logopedens yrkesroll (auskultation, den egna rösten och terapeutiskt förhållningssätt)
Lingvistik
Fonetik
Utvecklingspsykologi
Anatomi, fysiologi och patofysiologi
Kognitions- och inlärningspsykologi
Foniatri

År 2
Neuropsykologi
Barnets språkutveckling
Barnlogopedi
Klinisk barnlogopedi
Pediatrik, barnneurologi, barn- och ungdomspsykiatri
Neurolingvistik
Personlighets- och socialpsykologi

År 3
Barnlogopedi, fortsättning
Klinisk barnlogopedi, fortsättning
Funktionella och organiska röst­störningar hos vuxna och barn
Röstanalys
Foniatri, fortsättning
Klinisk röstlogopedi
Nervsystemets sjukdomar och skador hos vuxna
Logopedi vid nervsystemets sjukdomar och skador hos vuxna
Klinisk logopedi vid nervsystemets sjukdomar och skador hos vuxna
Logopedens yrkesroll (muntlig presentation och terapeutiskt förhållningssätt)

Forskningsmetodik
Talavvikelser

År 4
Datoranalys av språk och tal
Klinisk kurs, talavvikelser: stamning
Flerspråkighet och språkstörning

Valbar kurs
Kritisk granskning av forskning
Logopedens yrkesroll (logopedens roll i vården och juridik)
Examensarbete i logopedi, magisternivå

Kontakt

Besöksadress: Biomedicinska centrum, Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress: Box 593, 751 24 UPPSALA

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Studierektor: Monica Blom Johansson
Programsamordnare: Nadina Laurent
Studievägledare och VFU samordnare: Maria Krüger Vahlquist

Klicka här för att få information om alla medarbetar vid logopedprogammet.

Stamningsfilm

Vid logopedprogrammet forskar Per Alm om stamning. Se vår film på You tube

Vill du läsa mer om vår forskning inom logopedi, klicka här