Planering inför disputation

Institutionen för neurovetenskap

En lathund avsedd att underlätta planering av disputation
 

Instruktioner finns även att hämta på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/

Rubrik: Inför licentiatseminarium och disputation. Där hittar du bland annat information angående nedanstående frågor avseende disputation

Bokning, anmälan och bestämmelser

Ordförande, opponent och betygsnämnd

Fördelning av aktivitetspoäng

Rapportkort för doktorander

Åtgärder vid förfall

Förhandsgranskning

Tryckning, spikning och publicering

Disputationsakten

Betygsnämndens överlägganden och protokoll

Rutiner för disputation och doktorsexamen - körschema

Tidpunkt

Rutin

Ansvarig

C:a 6-12 mån före disputationen

Diskutera opponent
Boka språkgranskare

Huvudhandledare, i samråd med övriga handledare

Tillsammans med opponent fastställa disputationsdatum
Boka disputationsdatum via fakulteten.
Boka lokal

Huvudhandledare och doktorand

Senast 12 veckor före planerad disputationsdag

Institutionens anmälan om disputation skickas till Forskarutbildnings-kommittén, Kansliet för medicin och farmaci, Box 256, 751 05 Uppsala med förslag om opponent, betygsnämnd och ordförande. Ifyllt rapportkort bifogas också. Obs! Anmälan kan, exempelvis vid förväntad förhandsgranskning, behöva lämnas in till forskarutbildningskommittén tidigare för att besluten ska föreligga före tryckning och spikning. Information fås från Pernille Husberg pernille.husberg@uadm.uu.se tel 018-4711961.

Huvudhandledare (i samråd med övriga handledare)

Förankra tidsplanen med universitetets avdelning för publicering och grafisk service. Via Enheten för digital publicering tas en första kontakt med ett tryckeri med vilket universitetet har ramavtal. Fastställ inlämningsdatum.

Doktorand

Allmänt om betygsnämnd och opponent

Betygsnämndens uppdrag är del av myndighetsutövning. Därför ska det föreligga så lite kontakt som möjligt mellan respondent och betygsnämnd. Var säker på att ingen av betygsnämndsledamöterna på något sätt har deltagit i planering av arbetet, påverkat skrivandet av någon av uppsatserna eller på annat sätt påverkat någon del av innehållet. Risk för detta finns framför allt för ledamot som kommer från egen institution.

Det ska föreligga minimala kontakter mellan respondent och opponent. I första hand ska all kontakt skötas via handledaren. Respondentens kontakt med opponenten ska begränsas till att översända aktuellt textmaterial utan kommentarer.

Kort: Doktoranden ska inte påverka vare sig val av opponent eller betygsnämnd. Det är helt och hållet en handledaruppgift.

Ca 8 veckor före disputationsdagen

Beställ biljetter och hotellrum för opponent och betygsnämnd
Om opponent eller annan deltagare är utlandsboende kontakta personalsamordnare för information. Uppgifter för SINK- ansökan måste tas in även om enbart resekostnader ska ersättas.

Huvudhandledare

Ca 7 veckor före disputationsdagen

Aktuellt att sända till språkgranskning

Doktorand

Ca 6 veckor före disputationsdagen

Språkgranskningen skall vara klar

Doktorand

6 veckor före

Avhandlingen ska tryckas. För upplysningar om mallar etc., se universitetets informationssida.

Doktorand

C:a 4 veckor före

Informera opponent om proceduren. Detta är särskilt viktigt när det gäller utländsk opponent.

Huvudhandledare

Nu brukar man ha chans att se en färdig pdf. Då finns sista chansen att göra smärre ändringar. Så snart denna är godkänd bör pdf sändas till betygsnämnd och opponent för att underlätta deras privata planering.

Ordna sändlista för boken. Stora friheter vad sändlistans utseende beträffar.

Förslag: Opponent 2 ex, betygsnämnd, disputationsaktens ordförande, prefekt(er), akademiska företrädare vid svenska universitet. Forskarkollegor i landet och utomlands, vid kliniska avhandlingar:
Verksamhetschefer vid universitetskliniker, kollegor inom eget verksamhetsområde/institution. Två till tre ex levereras till institutionens bibliotek samt ett ex till alla som avtackats i Acknowledgements.

C:a 3 veckor före

Spikning
För upplysningar om spikning, se universitetets informationssida

Doktorand

Omedelbart efter spikning ska boken sändas enligt sändlista, viktigast till opponent och betygsnämnd.

Opponenten kan lämpligen inbjudas till disputationsfest med inbjudningskort i boken. Betygsnämnd, som i detta skede utgör myndighet, bör i regel inte inbjudas till disputationsfesten. Undantag kan göras för den som finns på den egna institutionen. Handledaren kan dock fråga betygsnämndsledamot som kommer från annan ort om denna/e vill delta i disputationsfesten.

C:a 2 veckor före

Ev pressmeddelande om avhandlingen till informatör Cecilia Yates.

Doktorand ska ha texten klar vid kontakt med Cecilia Yates

Några dagar innan

Maila till betygsnämnd och ordförande och påminn om tid och plats.
Opponenten bör, åtminstone om disputationen sker på förmiddagen och med undantag om vederbörande bor i Stockholmsområdet, anlända till Uppsala kvällen innan disputationen.

Huvudhandledare

Kvällen innan

Opponenten bjuds på middag.

Handledare

Senast dagen innan

Respondenten bör besöka disputations-lokalen för att kolla dator och projektor. Säkerställ att rätt Power-Point-version finns och testa aktuell fil.

Doktorand

Disputationsdag

Disputation och betygsnämnds-sammanträde. Disputationsprotokoll fylls i. Ta in uppgifter för reseräkning för opponent och betygsnämnd.

Doktorand, ordförande, opponent, betygsnämnd,
m fl

Efter disputationen

”Godkänd avhandling”: Rapportering i UPPDOK att avhandlingen är godkänd för doktorsexamen.
”Alla kurser klara”: Rapportering i UPPDOK att alla kurser för doktors-examen är avklarade.

Huvudhandledare ger original av betygsprotokoll till fakultetskansliet.
Huvudhandledare (eller examinator) lämnar kopia för UPPDOK-rapportering till kursadministratör Neil Ormerod.

När ”Godkänd avhandling” och ”Alla kurser klara” är rapporterade

Glöm inte att ta ut examen!
Ansökan om examen görs vid Examensenheten. Information finns på fakultetens hemsida.

Den disputerade

I god tid före
Promotionsdagen

Anmälan till promotion görs.
Promotion är frivillig.

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning, kliniska enheter:
Lars Hillered, Akademiska sjukhuset

Studierektor för forskarutbildning, prekliniska enheter:
Helgi Schiöth, BMC

Doktorandadministratör:
Eva-Lena Wahlberg

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen:
Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi

PM Antagningsseminarium

Antagningsseminarium syftar till att höja kvaliteten i forskarutbildningen genom att ge stöd till tilltänkt doktorand och handledare för planering av studierna. Läs om genomförandet härProtocol - Admission seminar

Vid problem

Det kan finnas tillfällen under forskarutbildningen då problem eller osäkerhet uppstår. Till din hjälp kan, förutom handledaren, även studierektorerna för forskarutbildningen samt doktorandrepresentanterna i Institutionsstyrelsen hjälpa dig, kontakta dem gärna!

Winner of PhD student Best poster relay at Neuroscience Day 2017

Evgenii Bogatikov, Ph D student in Clinical Neurophysiology, won the Ph D student Best poster relay with his poster/presentation. Congratulations!

To read the motivation behind the decision please follow the link to the webpage.