Antagning

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har grundläggande behörighet och särskild behörighet. Behörigheterna framgår av allmän studieplan för medicinsk vetenskap.

Rekrytering av doktorand påbörjas redan på institutionsnivå genom att handledaren anmäler behov av doktorandplats hos prefekt (se blanket om "Anhållan om inrättande av ny doktorandplats, steg 1 Redogörelse för behov, finansiering och handledning"), vilken i steg 1 beslutar om godkännande. Handledaren ska också intyga på särskild blankett, kallad "Medgivandeblankett", att även externa medel kan användas för doktorandens försörjning. För klinisk doktorand begär Institutionen godkännande från berörd verksamhetschef och ordföranden i det aktuella FoUU-rådet.

I normalfallet ska därefter platsen annonseras ut, exempelvis på Universitetets hemsida. Ett urval görs därefter bland de sökande som uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet. I urvalet tas hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen genom att bedöma deras:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet.
  • övriga analytiska förmågor som styrkts med en vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande.
  • övriga dokumenterade kunskaper som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

Då utbildningen till stor del är på engelska, behövs det även goda engelska kunskaper. Därför krävs det minst godkänt i Engelska B. Om du kommer från ett land utanför Norden, och inte har gått en helt engelskspråkig utbildning krävs ett godkänt test (IELTS eller TOEFL).

Handledaren ska därefter redovisa valet av doktorand på särskild blankett, "Anhållan om inrättande av ny doktorandplats, steg 2: redogörelse för rekrytering".

När du har blivit vald som kandidat för doktorandantagning jobbar du tillsammans med din handledare på att sammanställa en vetenskaplig plan. Den vetenskapliga planen ska bestå av 2-3 A4-sidor, svenska eller engelska, med rubrikerna; Titel, Bakgrund, Målsättning, Ev. preliminära resultat, Arbetsplan, Metoder, Betydelser och Referenser.

Blanketten "Anhållan om inrättande av ny doktorandplats, steg 2:redogörelse för rekrytering" samt den vetenskapliga planen ska sedan granskas av någon av Institutionens studierektorer för forskarutbildning, Helgi Schiöth på BMC och Lars Hillered på UAS vilka sedan lämnar ärendet vidare till prefekt minst tre veckor innan fakultetens forskarutbildningskommittés ordinarie sammanträde.

Därefter kan e-ansökan om doktorandantagning göras till Medicinska fakulteten senast 11 dagar innan forskarutbildningskommittés ordinarie sammanträde, enligt instruktionerna på fakultetens hemsida, se länk, sidan kräver personlig inloggning. 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning, kliniska enheter:
Lars Hillered, Akademiska sjukhuset

Studierektor för forskarutbildning, prekliniska enheter:
Helgi Schiöth, BMC

Doktorandadministratör:
Eva-Lena Wahlberg

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen:
Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi

PM Antagningsseminarium

Antagningsseminarium syftar till att höja kvaliteten i forskarutbildningen genom att ge stöd till tilltänkt doktorand och handledare för planering av studierna. Läs om genomförandet härProtocol - Admission seminar

Vid problem

Det kan finnas tillfällen under forskarutbildningen då problem eller osäkerhet uppstår. Till din hjälp kan, förutom handledaren, även studierektorerna för forskarutbildningen samt doktorandrepresentanterna i Institutionsstyrelsen hjälpa dig, kontakta dem gärna!

Winner of PhD student Best poster relay at Neuroscience Day 2017

Evgenii Bogatikov, Ph D student in Clinical Neurophysiology, won the Ph D student Best poster relay with his poster/presentation. Congratulations!

To read the motivation behind the decision please follow the link to the webpage.