Inlärnings- och minnesfunktioner

Mina forskningsintressen rör inlärnings- och minnesfunktioner och deras betydelse för språk- och läsutveckling.

Jag är särskilt intresserad av långtidsminnesfunktioner, och deras olika stadier - från initial inlärning till konsolidering/automatisering. För närvarande fokuserar min forskning på implicit sekventiell inlärning samt episodiskt minne hos barn, ungdomar och vuxna med språk- och lässvårigheter. Syftet är att öka förståelsen för de faktorer som bidrar till språk- och läsförmåga. En fördjupad kunskap om dessa faktorer skulle kunna bidra till mer effektiva kliniska och pedagogiska insatser för individer med språk- och lässvårigheter.