Physiotherapy

Fysioterapins viktigaste kunskapsområde är hur rörelse såsom fysisk aktivitet , motorisk kontroll och motorisk kvalitet bidrar till upplevd hälsa, delaktighet och aktivitetsförmåga med eller utan sjukdom. Vår forskning karaktäriseras av integrering av fysioterapi och beteendemedicin.

I forskningen söker vi  svar på om det går att öka effekten av fysioterapeutiska undersöknings- och behandlingsmetoder genom att dels definiera måltavlan för fysioterapeutiska behandlingsinsatser som hälsorelaterade beteenden, dels tillämpa beteendeteori och beteendeanalys i kombination med traditionella medicinska och fysioterapeutiska kunskaper såsom sjukdoms- och träningslära. Förståelsen för hur biologiska, psykologiska och sociala variabler samspelar vid utveckling av kronisk sjukdom liksom vid återhämtning och tillfrisknande är centralt, liksom hur dessa är relaterade till möjligheten att vara fysiskt aktiv och klara vardagens aktiviteter inklusive arbete. I forskningen använder vi oss av en mångfald av metoder där klinisk behandlingsforskning i form av randomiserade kontrollerade studier är ett uttalat mål vid sidan av observationsstudier och studier med kvalitativ ansats.

Forskargruppen fysioterapi omfattar forskare och doktorander från Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset. Därutöver är medlemmarna organiserade i tre så kallade SIG-grupper (Special Interest Groups): beteendemedicin och smärta, hjärt-lungmedicin, stroke och neurologiska sjukdomstillstånd. Du kan läsa mer om SIG-grupperna genom att klicka på respektive grupp. Aktuella forskningsprojekt hittar du i vänstermarginalen tillsammans med kontaktuppgifter till projektansvariga för dig som är intresserad och vill veta mer.

Fysioterapi har även huvudansvaret för forskningsprogrammet U-PAIN som syftar till att utveckla smärtdiagnostik, behandling och rehabilitering för personer med långvarig smärta. Programmet är ett samarbetsprojekt mellan institutionen för neurovetenskap och Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.