Sensidose lämnar in registreringsansökan för Levodose®, Uppsala.zitiz.se

2012-07-01

Sensidose AB i Uppsala har utvecklat ett helt nytt och patenterat system för individuell dosering av tablettläkemedel.

I systemet ingår en elektronisk doseringsapparat som gör det möjligt att ge läkemedel i form av mikrotabletter. Systemet innehåller även funktioner för symptomregistrering.

En registreringsansökan har nu lämnats in till Läkemedelsverket för läkemedlet Levodose®, som avser behandling av Parkinsons sjukdom.

Sensidose planerar att först lansera produkten på den svenska marknaden. Bolaget bedömer att den nya behandlingsprincipen kommer att resultera i förbättrad livskvalitet för patienterna, med minskade biverkningar och stora besparingar för samhället.

- Vid vissa sjukdomstillstånd är en noga individanpassad dosering av läkemedel viktigt för optimal behandlingseffekt. Det rör sig om tillstånd där den goda effekten balanserar på små marginaler mellan underdosering utan effekt och överdosering med besvärliga biverkningar. Sensidose har utvecklat och patenterat ett system där doseringen kan finjusteras med hjälp av mikrotabletter och en elektronisk dosautomat, som liknar en mobiltelefon. Via denna kan patienten också registrera dosering, effekter och eventuella biverkningar. Informationen kan sedan överföras till ansvarig läkare eller sköterska, säger Sten Magnus Aquilonius, professor emeritus vid Institutionen för Neurovetenskap, Neurologi, vid Uppsala Universitet och styrelseledamot i Sensidose.

- Det finns flera exempel på sjukdomar där denna nya behandlingsprincip kan innebära betydande förbättringar för patienten. Bolaget har valt att initialt fokusera på Parkinsons sjukdom och lämnar nu in en registreringsansökan för sitt egenutvecklade läkemedel Levodose®, mikrotabletter som innehåller levodopa och karbidopa. De kliniska studier som genomförts visar att Levodose® ger en jämnare halt av läkemedel jämfört med dagens befintliga tablettpreparat , säger Sören Nygren, VD i Sensidose.

-Utöver den stora fördelen att man kan anpassa doseringen för varje enskild patient är vår förhoppning att Levodose® också ska kunna ersätta den cocktail av flera olika läkemedel som många patienter får i dag. Sammantaget innebär det att man med vår nya behandlingsprincip bör kunna reducera allvarliga biverkningar, vilket kommer att resultera i förbättrad livskvalitet för patienten och stora besparingar för samhället, fortsätter Sören Nygren.

Dosautomaten har utvecklats i samverkan med läkare, sköterskor och ett patientråd för Parkinsons sjukdom. Det är en förhoppning att individanpassad dosering med enbart Levodose® skall minska sjukdomens komplikationer såväl på kort som på lång sikt. Systemet från Sensidose täcker stora medicinska behov. Upp till 90 % av de tre miljoner patienter i världen som lider av Parkinsons sjukdom kan ha nytta av läkemedlet.

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en neurologisk folksjukdom med 22 000 personer drabbade enbart i Sverige. Symptomen präglas av stelhet, rörelsefattigdom och skakningar. Symptomen utvecklas successivt under många år och en framgångsrik behandling kräver individanpassad dosering. Patienterna behandlas idag med ett flertal läkemedel, där levodopa är det mest effektiva och alltid utgör basbehandlingen.
 

Se hela artikeln