Information meeting at Dept. Neuroscience

Everybody Dept. of Neuroscience staff and researchers are invited to an information meeting 

  • SciLife Lab – National infrastructure” - Aristidis Moustakas, SciLif Lab
  • "Zebrafish Neural Networks" - Henrik Boije, Ragnar Söderbergforskare
  • Current information from the Head of Department  - Finn Hallböök
  • Presentations of the committees at the Department of Neuroscience

The meeting will be held in English and fika will be provided.

Thursday 14 December between 13.00 – 15.00 in B41, BMC.

Welcome!

Finn Hallböök

Recent theses

Georgios Makris, Psykiatry, 7 Dec 2017, kl 13.00

Susanna Tuvemo Johnson, Physioterapy, 11 Jan 2018, kl 13.00

Do you want to research at the Department of Neuroscience?

Our groups of researcher are continuously loooking for new collaborative partners, post-doctoral fellows, Ph.D. students and project students. We are able to offer a range of different projects that can be tailored to your interests. Read more about our groups of researchers and contact our group leaders.

Read more about our recruitment here.

 

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publications

Read about the Dept. of Neuroscience latest publications

ADHD hos vuxna - förekomst i olika grupper, samtidig annan psykisk sjukdom samt en långtidsuppföljning

2017-09-30

Dan Edvinsson, forskare vid Uppsala universitet, visar i sin aktuella avhandling att ADHD-symptom är överrepresenterade hos patienter med annan pågående kontakt inom psykiatrisk öppenvård. Av kvinnor som avtjänar straff på anstalt är ADHD-symptom än mer vanligt jämfört med den övriga befolkningen.

I den grupp som fått diagnosen ADHD som vuxna är det dessutom mycket vanligt med annan psykisk sjukdom. Hos kvinnor är depressionssjukdomar och ätstörningar vanliga medan män oftare uppvisar substansrelaterade tillstånd, såsom alkoholberoende. Cirka en tredjedel av de som undersöktes och som fått diagnosen ADHD som vuxna, uppfyllde inte kriterierna för diagnosen vid uppföljningen sex år senare. De studiedeltagare som hade pågående läkemedelsbehandling rapporterade likväl att de upplevde en allmän förbättring. Trots att tidigare forskning visat att läkemedelsbehandling minskar symtomen på kort sikt visade resultaten av avhandlingen att pågående läkemedelsbehandling inte hade något samband med om diagnoskriterierna fortfarande uppfylldes vid uppföljningen. Pågående läkemedelsbehandling påverkade inte heller upplevd livskvalitet och rapporterad funktionsnivå. Hälften av studiedeltagarna hade för övrigt avslutat sin behandling med läkemedel vid uppföljningen och omkring en tredjedel av dessa på grund av att de inte upplevde tillräcklig effekt. Deltagarna rapporterade inget behov av ökad läkemedelsdos över tid. Biverkningarna av läkemedlen var i huvudsak nedsatt aptit, muntorrhet och ängslighet/rastlöshet.

  • Resultaten visar hur viktigt det är att särskilt uppmärksamma symptom på ADHD hos vuxna som har svårigheter av psykiatrisk natur, eller som vårdas inom kriminalvård, säger Dan Edvinsson. De som får denna diagnos i vuxen ålder har dessutom ofta andra psykiska svårigheter, något som ställer krav på en individuell anpassning av vården. Även om långtidsbehandling med läkemedel inte synes påverka tillståndet på sikt kan den ändå vara viktig för en enskild patient och underlätta övriga stödjande vårdinsatser som syftar till att göra det lättare att möta den vardag som kan vara så svårhanterad för denna patientgrupp.

ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) kännetecknas av överaktivitet och/eller ouppmärksamhet och orsakar svårigheter att hantera vardagen inom flera områden, till exempel skola, arbete och socialt liv. Tidigare har ADHD framför allt kopplats till barn men under det senaste decenniet har det uppmärksammats att även vuxna kan ha sådana svårigheter. ADHD hos barn har studerats ur många perspektiv medan kunskapen om ADHD hos vuxna är mer begränsad. Hur ADHD hos vuxna utvecklas över tid och hur effekten av behandling med läkemedel påverkar denna utveckling på lång sikt är exempel på områden där ytterligare kunskap behövs för att förbättra vården och förbättra livskvaliteten för dem som drabbats.

Den aktuella avhandlingen syftar till att skapa en övergripande förståelse för ADHD hos vuxna. Detta har gjorts genom att undersöka hur vanliga ADHD-symptom är hos olika grupper i samhället, hur vanligt det är med samtidig psykisk sjukdom och hur ADHD hos vuxna utvecklas över tid, i denna studie i medeltal över sex år.

För mer information, kontakta, Dan Edvinsson, läkare och forskare vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 073 - 616 99 77, e-post: d.edvinsson@hotmail.com eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se.