Recent theses

Kenney Roodakker, Neurology, 30 November 2018, at 1 pm

Cathrine Axfors, Psychiatry, 14 December 2018 at 1 pm

Do you want to research at the Department of Neuroscience?

Our groups of researcher are continuously loooking for new collaborative partners, post-doctoral fellows, Ph.D. students and project students. We are able to offer a range of different projects that can be tailored to your interests. Read more about our groups of researchers and contact our group leaders.

Read more about our recruitment here.

 

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publications

Read about the Dept. of Neuroscience latest publications

Bissen Brainwalk stödjer hjärnforskning om psykisk ohälsa

2017-10-03

Med stor glädje meddelas att Bissen Brainwalk ger ytterligare 250 000 kr till förmån för forskning om hjärnan och psykisk ohälsa till forskaren Janet Cunningham vid Uppsala universitet.

Tidigare i år har även Klas Kullander och Anja Smits fått anslag från Bissen Brainwalk som totalt i år har delat ut tre kvarts miljon kronor till förmån för forskning om hjärnan. På tisdag den 3 oktober kommer alla tre pristagarna till Köpingsrådhus och presenterar sina forskningsprojekt om hjärntumör, Alzheimers sjukdom och psykisk ohälsa.

  • Jag har överlevt en svår hjärnblödning och tre infarkter i hjärnan, berättar grundaren och initiativtagaren Mattias Bissen Larsson. Min chans att överleva var liten men jag överlevde tack vare hjärnforskningen! Den 3 oktober i Köpings rådhus kommer 750 000 kr att delas ut från insamlingsfonden Bissen Brainwalk till hjärnforskningen så fler får chansen att leva vidare. Jag är så stolt över vad vi har åstadkommit under 2016 och även hittills i år. Det är mycket slit och kämparglöd bakom de insamlade pengarna så det känns väldigt roligt. Forskningsprojekten som vi är med och finansierar känns viktiga för så många människor som är drabbade så det kommer att bli spännande att se de framsteg som görs i forskningen. Tillsammans har vi gjort det möjligt! 

  • Vi på Institutionen för neurovetenskap är väldigt tacksamma för anslagen från Bissen Brainwalk. Alla engagerade i Bissen Brainwalk, med Mattias Bissen Larsson i spetsen, gör ett fantastiskt arbete i syfte att samla in pengar till hjärnforskningen och dessa medel som har donerats till oss ska vi förvalta väl för att få ökad kunskap om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, säger Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Janet Cunningham, Janet Cunningham, läkare och docent i experimentell psykiatri har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om immunsystemets roll bakom vissa former av svår psykisk sjukdom.

Janet Cunninghams forskargrupp startade januari 2015, som enda klinik i Sverige, en särskild mottagning (Mottagningen för autoimmunpsykiatri) för att utreda och behandla patienter med etablerad eller misstänkt immunologisk sjukdom i nervsystemet som ger upphov till psykiska symptom. Hit remitteras patienter med plötsligt debuterande allvarlig psykisk sjuklighet i ung ålder. De har redan samlat data och prover från över 1000 patienter dels där misstanken om immunsystemengagemang är särskilt stor och dels från patienter med bred symptombild för att kunna jämföra med mer typiska fall. Eftersom symptomen varierar och ofta inkluderar såväl psykiska som neurologiska symptom engageras specialister från neurologi, reumatologi och gastroenterologi i patientbedömningen. Genom att göra upprepade radiologiska undersökningar, mätningar av inflammatoriska markörer i ryggmärgsvätska, blod och saliv samt skatta graden av psykiska symptom över tid hoppas vi kunna identifiera flera sjukdomsmarkörer, förbättra den psykiatriska diagnostiken, utveckla modeller för att förstå sjukdomsmekanismer och flera behandlingsalternativ och förebyggande insatser.

Sammanfattningsvis siktar detta projekt till att kunna identifiera biologiska förändringar i immunsystemet som är kopplade till psykisk sjukdom och därmed bidra till ökad kunskap om bakomliggande sjukdomsmekanismer. På mottagningen har vi redan identifierat flertal patienter men dessa tillstånd och har med den nya kunskapen erbjudit särskilt anpassad behandling och har kunnat nå symptomfrihet.

  •        Det anslag jag har tilldelats från Bissen Brainwalk är helt avgörande för våra fortsatt kliniska och prekliniska studier. Vi är övertygade om att dessa studier kan ge kunskap för förbättrad diagnostik och optimerad behandling riktad mot immunsystemet för denna nya patientgrupp. Jag vill uttrycka min tacksamhet till Bissen Brainwalk och alla de människor som bidragit till att göra detta anslag möjligt, säger Janet Cunningham.

Bissen Brainwalks tidigare pristagare för 2017:

Anja Smits, professor neurologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om nya metoder för att studera tumörinfiltration vid gliom.

Anja Smits är professor i neurologi vid institutionen för neurovetenskap och överläkare vid Akademiska Sjukhuset och har i många år varit intresserad av hjärntumörer, särskilt gliom. Gliom har sitt ursprung i hjärnans glia celler och förekommer i olika former och elakhetsgrader. Lågmaligna gliom som förekommer i vuxenålder är långsamt men diffust växande tumörer. På grund av tumörens specifika växtsätt är det utifrån röntgenbilderna svårt att se var gränsen går mellan tumör och frisk hjärna.

Idag vet vi att maximal operation av lågmaligna gliom förlänger patienternas överlevnad och att det är viktigt att inte bara operera bort tumörens huvuddel utan även de spridda tumörcellerna. Vår forskningsgrupp har under senare år försökt ta reda på hur dessa celler sprider sig och hur långt ifrån tumörens huvuddel de kan vandra in i hjärnan. Vi har utvecklat en ny metod för att synliggöra enstaka tumörceller på röntgenbild, något som hittills bara har varit möjligt hos försöksdjur eller hos avlidna patienter. Metoden ger en ny dimension till den radiologiska diagnostiken av lågmaligna gliom och resultaten kan på sikt bidra till en mer effektiv behandling och förlängd överlevnad för patientgruppen.

  • Jag är mycket tacksam för att ha tilldelats ett bidrag från Bissen Brainwalk säger Anja Smits. Med stöd av Bissen Brainwalk får vi nu möjligheten att vidareutveckla metoden och tillämpa den i större skala vilket kommer vara betydelsefullt för patienterna i framtiden. Vi känner en stor ödmjukhet inför detta bidrag som samlats in med hjälp av alla fantastiska ideella insatser under året.

Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklingsbiologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om motverkan av minnesförlust vid demens – analys av minneskretsar.

Klas Kullander forskar på nervcellskretsar och deras funktion. Hans internationella forskargrupp vid Uppsala universitet studerar nervcellkretsar som är viktiga för inlärning, minne, motorik och kognition. Studierna bedrivs med genetiska, molekylärbiologiska och elektorfysiologiska metoder.

De första symptomen av Alzheimers sjukdom, den vanligaste och mest kända demenssjukdomen, är dåligt minne, framför allt drabbas närminnet. För de som drabbas av demenssymptom blir förlusten av minnesfunktioner ett stort vardagsproblem. I hjärnans tinninglober sitter hippokampus som används för att bilda nya minnen. Vi vet att hjärnstrukturen hippokampus är central för minnesbildning men hur minne och inlärning går till är inte tillräckligt utrett på nervkretsnivå. I detta projekt kommer vi att undersöka ett speciellt interneuron i hippokampus, den så kallade OLM cellen och dess roll i minnesbildning. Vår forskning har visat att OLM cellens aktivitet påverkar inkodning av minnen i hjärnan och om OLM cellerna överaktiveras fungerar minne och inlärning sämre. När OLM cellerna istället inaktiveras fungerar bildandet nya minnen bättre. Detta har gett oss mycket mer förståelse för en enskild komponent i minneskretsarna, men framförallt ger det hopp om att kunna motverka förlust av minnesbildning vid Alzheimer sjukdom och demens. Vi vill nu undersöka dessa celler och kretsar närmare för att se om det går att applicera på människor med begynnande minnesproblem.

  • Det bidrag jag har tilldelats från Bissen Brainwalk är värdefullt för vår forskning och kan i framtiden göra skillnad för patienter med minnesproblem. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till Bissen Brainwalk och alla de människor som har bidragit och de som arbetar med Bissen Brainwalk - de gör skillnad!

För mer information kontakta Mattias Bissen Larsson, via mobil 070-660 8159 eller mail bissenlarsson@gmail.com

För mer information kontakta Janet Cunningham, Docent i experimentell psykiatri, vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för psykiatri, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset via mail janet.cunningham@neuro.uu.se eller telefon: 070-5679637

För mer information kontakta Anja Smits, Professor i Neurologi, vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för neurologi, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset via mail anja.smits@neuro.uu.se

För mer information kontakta Klas Kullander, Professor i medicinsk utvecklingsbiologi, vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för Genetisk utvecklingsbiologi, Uppsala universitet via mail klas.kullander@neuro.uu.se  eller telefon: 070-8467524.