Melatoninom? – höga nivåer av melatonin i neuroendokrina neuroendokrina tumörer i tarmen

2016-10-14

Melatonin, det hormon som oftast förknippas med sömn och reglering av dygnsrytm bildas i tallkottkörteln, men finns även i andra vävnader och har många olika funktioner. Vår nyligen publicerade studie i PlosOne har undersökt uttrycket av melatonin och dess receptorer i neuroendokrina tumörer, så kallade tunntarmskarcinoider. Resultaten tyder på att tumörerna som är kända för att producera serotonin, även uttrycker melatonin och dess receptorer.

Neuroendokrina tumörer i tunntarmen, så kallade tunntarmskarcinoider, utgår från enterokromaffinceller och producerar serotonin. Förra året visade vår forskargrupp att ett rikligt uttryck av melatonin och dess receptorer finns normalt i dessa enterokromaffinceller i mag-tarmkanalen hos människa. Melatonin har flera funktioner utöver sömnreglering. Bland annat har man i djurstudier sett flera skyddande effekter där melatonin verkar bevara tarmens barriär mot surt maginnehåll och proinflammatoriska substanser, samt hjälper även till att reglera och dämpa tarmens peristaltik. Melatonin har också visat sig kunna minska tillväxten av flera olika typer av cancer.

Tunntarmskarcionider är relativt långsamt växande tumörer, med lång överlevnad, trots att sjukdomen oftast är spridd då diagnosen ställs. När levermetastaser bildats ger hormonproduktionen upphov till ”Karcinoidsyndromet” med blodvallningar, diarré, hjärtsvikt och sammandragning av lungornas bronker som följd.

Samtliga tumörer som undersöktes i studien uttryckte melatonin i olika grad och ju högre intensitet av uttrycket desto lägre tillväxt sågs hos tumören. Patienter med tumörer med högt uttryck av melatonin rapporterades också ha mindre besvär med diarré, vilket stämmer väl med de kända effekter melatonin har på tarmmotoriken. Höga nivåer av melatonin i plasma var förknippade med illamående, vilket skulle kunna förklaras av en långsammare tarmpassage vid högre melatoninnivåer. Receptoruttrycket var lägre i metastaser än i primärtumörer.

Sammanfattningsvis stämmer resultaten väl överens med tidigare beskrivna effekter av melatonin. Tumörer som bildar överskott av melatonin i tarmen påverkar också tarmens funktion lokalt. Tunntarmskarcinoider skulle kunna användas som en modell för framtida studier om melatonin och dess egenskaper.

Läs mer om forskning som pågår i Janet Cunninghams forskargrupp inom Psykiatri genom att klicka här.

Läs hela artikeln här:
Melatonin Immunoreactivity in Malignant Small Intestinal Neuroendocrine Tumours, pubicerad i PLOS ONE
Fanny Söderquist1, Eva Tiensuu Janson2, Annica J. Rasmusson3, Abir Ali2,
Mats Stridsberg4, Janet L. Cunningham1*