Why use internal pages?

These pages exist to offer support and assistance to those working at the Department of Neuroscience.

Also, please read "frequently asked questions" to see who you can get help from for each type of problem.

Link to BMC's homepage with a lot of information about BMC and the activities that take place within it.

 

Organisation & Systematiskt arbetsmiljöarbete

I arbetet med att tydliggöra strukturen på institutionen för neurovetenskap och vem som har ansvar för vad inom det systematiska arbetsmiljöarbetet har nu 15 chefer på institutionen kvitterat att de tilldelats arbetsmiljöuppgifter.

Organisationsschema och information om vilka som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter inom Inst för neurovetenskap

Den chef vid Uppsala universitet som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har följande uppgifter inom sitt verksamhetsområde (sin arbetsplats):

  • Se till att gällande lagstiftning och andra författningar på arbetsmiljöområdet efterlevs, bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna och universitetets riktlinjer,
  • I samverkan med skyddsombud för såväl anställda som studenter organisera arbetsmiljöarbetet i enlighet med universitetets arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att fortlöpande undersöka arbetsförhållandena, identifiera och värdera risker i arbetsmiljön, vidta åtgärder för att hantera riskerna och följa upp dessa,
  • Vid regelbundna arbetsplatsträffar och i samband med introduktion av nyanställda ta upp verksamhetsfrågor med arbetsmiljöperspektiv samt informera medarbetarna om deras ansvar i arbetsmiljöarbetet. I övrigt se till att lagar, föreskrifter och interna riktlinjer kring arbetsmiljö samt vilka som är aktörer i det systematiska arbetsmiljöarbetet är kända bland medarbetarna,
  • Stimulera till förebyggande insatser och utveckling av arbetsplatsen ur ett arbetsmiljöperspektiv, till exempel genomföra regelbundna utvecklingssamtal, informera anställda och studenter om verksamhetens respektive utbildningens mål och innehåll, möjliggöra kompetens- och vidareutveckling för anställda samt utföra kursvärderingar enligt universitetets riktlinjer,
  • I samverkan med skyddsombud och studerandeombud upprätta och årligen revidera plan för arbetsmiljöarbet samt i budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras. Underlag för upprättande eller årlig revidering av plan för arbetsmiljöarbete skapas genom att utöva övergripande tillsyn av arbetsförhållanden, bland annat genom att företa skyddsronder, följa upp sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud,
  • Säkerställa och medverka till att eventuella ingripanden (förelägganden eller förbud) från Arbetsmiljöverket och andra, av regeringen utsedda tillsynsmyndigheter ¹, respekteras och efterlevs,
  • Utarbeta och säkerställa rutiner för krisstöd och första hjälpen. Se till att arbetsskador, olyckor och tillbud utreds och anmäls samt bedriva aktivt rehabiliteringsarbete.

Läs mer om uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet på Uppsala universitets hemsida, klicka här.

¹ Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Miljö- och hälsovårdsförvaltningen, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket och Strålskyddsmyndigheten

Ansvariga för arbetsmiljöuppgifter

Finn Hallböök, Head of Department

Administration - Lena Karlsson

Child & Adolescent Psychiatry - Lisa Ekselius

Clinical Neurology/ Rehabilitation medicine - Anja Smits

Clinical Neurophysiology - Anna Rostedt Punga

Clinical Psychiatry - Lisa Ekselius

Developmental Neuroscience - Finn Hallböök

Developmental Genetics - Klas Kullander

Functional Pharmacology - Helgi Schiöth

Neurosurgery - Per Enblad

Neurology - Anne-Marie Landtblom

Ophthalmology - Per Söderberg

Pharmacology/ Neuropsychopharmacology - Dan Larhammar

Physiology - Bryndis Birnir

Physiotherapy - Pernilla Åsenlöf

Regenerative Neurobiology - Elena Kozlova

Speech and Language Pathology - Monica Blom Johansson