Safety-, chemicals representative and workplace fire protection officer

Health and safety representative:

Karin Nygren, tel:018-471 4421, e-post: karin.nygren@neuro.uu.se

Workplace fire protection officer:

Vacant

Chemicals representative:

Karin Nygren, tel: 018-471 4421, e-post: karin.nygren@neuro.uu.se

Miljöombud:

Maria Brandt, maria.brandt@neuro.uu.se

Kontaktperson för Biosäkerhet:

Karin Nygren, tel: 018-471 4421, e-post: karin.nygren@neuro.uu.se

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Skyddsombuden är med vid planering och genomförande av arbetsmiljöarbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar. Skyddsombuden ska verka för en bra arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall, ta del av handlingar som rör arbetsförhållanden och hantera tystnadsplikt och sekretess.

Brandskyddskontrollanten ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Kontrollanten ska arbeta förebyggande och genomföra brandskyddsrond inom institutionen.

Kemikalieombudet ska bland annat registrera sin institutions innehav av kemikalier i Kemia och se till att riktlinjer, rutiner etc. vad gäller hantering av kemikalier följs.

Arbetstagare deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel upplysa om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

Miljöombud: Maria Brandt, maria.brandt@neuro.uu.se

Introduktion för nyanställda vid Inst för neurovetenskap

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. Läs mer här om introduktion till nyanställda vid  Institutionen för neurovetenskap samt nya checklistor.

Tillbud och arbetsskada

Klicka här för att komma till information om blanketter för anmälan av tillbud och arbetsskada.

Ansvar för arbetsmiljön

Här hittar du all information och kontaktuppgifter, om vem som ansvarar för olika delar av vår arbetsmiljö.

Health and Safety Committee meetings

Wednesday 17 oktober 2018 9-10.30

Wednesday 5 december 2018 9-10.30