Medicinsk historia

För att stärka ämnet medicinhistoria inom den Medicinska och Farmaceutiska fakulteten har en lektor varit adjungerad på 20 % från och med år 2009. En fristående kurs i Medicinens historia på 7,5 hp genomförs årligen. Introduktionsföreläsningar i medicinsk historia med specifik inriktning på olika kurser genomförs. Enskilda studenter får handledning i examensarbeten med medicinhistorisk anknytning. Nära samarbete sker med Medicinhistoriska museet och Gustavianum. Nätverk har bildats med medicinhistoriker från andra fakulteter i Uppsala, Stockholm och Linköping liksom med de baltisk-nordiska ländernas medicinhistoriska museer. Forskningsprojekt initieras och drivs med huvudsakliginriktning mot de sista 50-60 årens utveckling på det medicinska området.

 

Kontakt

Urban Josefsson

E-mail: urban.josefsson@surgsci.uu.se