Talperception, fonologi och läsning hos kliniska grupper barn inom logopedi och audiologi

Mina forskningsintressen rör talperception, fonologi och läsning hos kliniska grupper barn inom logopedi och audiologi med fokus på intervention.

Lyssningssvårigheter hos barn med språkstörning

I den pågående forskningen undersöks mekanismer i auditiv bearbetningsförmåga och talperceptionsförmåga hos barn i åldrarna 7-12 år med och utan diagnostiserad språkstörning. Forskningen är ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med prof. David R Moore vid Cincinnati Children’s Medical Hospital och teamet för hörselimplantat vid Akademiska sjukhuset. Det långsiktiga syftet är att förbättra taluppfattningen hos barn med språkstörning för att i förlängningen förebygga de långsiktiga konsekvenserna av lyssningssvårigheter, som socialt utanförskap, skolproblem och svårigheter att komma till rätta i samhället.

Internetbaserad lästräning för barn med Downs syndrom

Ett annat spår i min forskning rör huruvida det är möjligt att stötta läsinlärningen med ljudbaserad lästräning hos barn med Downs Syndrom (DS). Graphogame är ett internetbaserat lästräningsprogram som ursprungligen är utvecklat för barn med dyslexi. Programmet erbjuder övningar som på ett lekfullt sätt övar kopplingen ljud-bokstav, sammanljudning och stavning och har tidigare visat positiva effekter för barn med hörselskador. Vi vill i den aktuella studien undersöka om även barn med Downs syndrom kan tillgodogöra sig sådan internetbaserad lästräning.