Aktuellt

Under denna rubrik hittar du information om aktuella dokument, aktuella kurser, konferenser och annat material som vi vill uppmärksamma.

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Filip Arnberg, psykolog och programdirektör vid Kckp, kommer medverka i symposiet "Katastrofmedicin - sjukvård när det verkligen gäller", arrangerat av Läkartidningen, 25 oktober 2017

Under de senaste åren har allvarliga händelser både internationellt men också nationellt ställt nya och stora krav på bland annat sjukvård. Hur fungerar sjukvård i dessa situationer? Vilka är problemen och kraven?  Vilken kunskap, erfarenhet och förberedelse behövs för att hantera dem och hur kan sjukvården förbereda sig? Hur bra rustat är Sverige? Klicka här för info om anmälan samt program

Scandinavian Star 1990

Norska stortingets kommission publicerar idag, den 1 juni 2017, en kartläggning om branden på passagerarfärjan Scandinavian Star 1990. Filip Arnberg, psykolog och programdirektör vid Kckp, har medverkat i en del av rapporten som handlar om hälsoläget hos de överlevande och anhöriga. Klicka här för att läsa intervjun samt delrapporten om överlevnde och anhöriga på Nationellt Centrum för Våld och Traumatisk Stress (NKVTS) webbsida.

"Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden" - 16 februari 2017. Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten.

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Socialstyrelsen arrangerar ett symposium om forskning inom katastrofmedicin den 13 juni 2017, klicka här för att läsa mer.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

EMDR EUROPE Conference 2016

Kerstin Bergh Johannesson, bitr programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala, blev i samband med den 17e Europeiska EMDR- konferensen omvald som vice ordförande för EMDR Europa.

EMDR Europa är en sammanslutning av psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker från 26 medlemsländer med över 17 000 medlemmar. Organisationen vill främja tillgången till och utvecklingen av EMDR som en evidensbaserad, empiriskt grundad psykoterapeutisk metod för behandling av konsekvenser som kan följa efter psykiska trauman (www.emdr-europe.org). Organisationen stöttar forskning, utbildning och humanitärt stöd som är relaterat till psykisk traumatisering.

I samband med den nyligen genomförda forskningskonferensen i Haag i Nederländerna 17 – 19 juni 2016 samlades över 1000 deltagare från 46 länder. En av huvudföreläsarna var professor Bruce Perry från Feinberg School of Medicine vid Northwestern University of Chicago, som belyste hur traumatiska minnen lagras och hur hjärnans utveckling hos ett litet barns starkt påverkas av både traumatisering och av försummelse. Erfarenheter och studier av behandling av traumatiserade flyktingar och av psykotiska patienter med PTSD var andra teman under konferensen, liksom studier av akuta interventioner.

Ny rapport: Blivande psykologers och socionomers utbildning i psykotraumatologi

En kartläggning av utbildningen på psykolog- och socionomprogrammen vid Sveriges högskolor och universitetet

Socialstyrelsen fick 2013 regeringens uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavården inom hälso- och sjukvården (Dnr 25031/2013) för att stödja landstingens arbete med att upprätta planer för traumavården och beredskap för att kunna omhänderta många svårt skadade vid en allvarlig händelse i Sverige. 

Inom ramen för detta uppdrag genomförde Kerstin Bergh Johanesson och Kristina Bondjers vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en inventering av i vilken omfattning utbildning i psykotraumatologi förmedlas inom landets psykolog- och socionomprogram.

Resultatet av denna inventering presenteras i föreliggande rapport. Undersökningen tyder på att området psykotraumatologi förefaller vara eftersatt vid svenska psykolog- och socionomutbildningar. Resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet på grund av låg svarsfrekvens (50%).

Rapprten är ett delprojekt inom ramen för Socialstyrelsens rapport om traumavård vid allvarlig händelse (Dnr 11.1-19286/2015). Klicka här för att läsa hela rapporten i pdf-format.

Press meddelande: Ny rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden i Västmanland

Caisa Öster och Kerstin Bergh Johannesson vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet har tillsammans med Länsstyrelsen i Västerås publicerat en beskrivande rapport om hälsoläget hos boende och markägare som drabbades av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014.

Resultatet av enkäten tyder på att hälsoläget genomgående var gott ett drygt halvår efter branden, även om branden var en händelse som upplevts som påfrestande. Klicka här för att läsa hela rapporten.

Press meddelande: Sex år efter tsunamin. Hur återhämtar sig drabbade

En ny studie vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala har närmare undersökt den långsiktiga förekomsten av belastande posttraumatiska stressreaktioner efter tsunamikatastrofen 2004. Över 2000 svenska turister har besvarat enkäter vid 1, 3 och 6 år efter händelsen.

Studien, som nyligen publicerats i Journal of Anxiety Disorders, Johannesson, KB., Arinell, H., Arnberg FK. Six years after the wave. Trajectories of posttraumatic stress following a natural disaster. Journal of Anxiety Disorders, 2015, vol 36, 15-24, är unik på så vis att man kunnat följa den undersökta gruppen under så lång tid samt att man haft tillgång till en jämförelsegrupp, något som är ovanligt inom denna typ av forskning. Klicka här för att läsa hela press meddelandet.

Efter Paris: du är inte ensam om att må dåligt

Trots att helgens terrordåd ägde rum utanför Sveriges gränser känner sig många påverkade. Filip Arnberg, psykolog och och verksam vid kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP vid Uppsala universitet förklarar för oss. Klicka här för att läsa hela inslaget i SVT Nyheter.

Ett så fasansfullt dåd som det i Paris chockar oss inte bara som individer - hela samhället traumatiseras. Kerstin Bergh Johannesson, även hon psykolog, och verksam vid KcKP är med i Nyhetsmorgon och berättar om vad som händer när vi drabbas av traumariska händelser. Klicka här för att se hela nyhetsklippet från Nyhetsmorgon, TV4

Inslag om Barntraumateamet på UR


Rädda Barnens podradio - Krisstöd

Modernt krisstöd
 

Ny nationell studie om våld och hälsa - Nationellt centrum för kvinnofrid
 

Stödcentrum

 

Aktuella händelser

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Kontakt

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 (tisdagar till administratör)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.