Se samtliga publikationer

Prediktorer för öppenvinkelglaukom

Ett ökat intraokulärt tryck, pseudoexfoliationer, hereditet och tilltagande ålder är välkända riskfaktorer för öppenvinkelglaukom i de nordiska länderna, medan kunskapen om andra prediktorer är mer tunnsådd. Det gäller inte minst de stora folksjukdomarna som diabetes och högt blodtryck.

Tidigare har två mindre kohortstudier från Tierp om riskfaktorer för öppenvinkelglaukom publicerats. Båda dessa byggde på befolkningsundersökningen i Tierp som omfattade 760 personer i åldern 65-74 år. I den större studien upptäcktes 64 nya fall.

Även den aktuella studien utgår från befolkningsundersökningen i Tierp. För att få ett större underlag rekryteras personer i åldern 65-74 år med hjälp av glaukomjournaler. Totalt beräknas kohorten omfatta närmare 1500 personer utan känd glaukomdiagnos och generera 150-200 nya fall. En karensperiod på två år bör finnas innan nya sjukdomsfall accepteras.

För diagnosen öppenvinkelglaukom krävs en reproducerbar synfältsdefekt i minst ett öga. Information om nya sjukdomsfall inhämtas från journalhandlingar. Synfälten bedöms av en glaukomläkare och sker oberoende av den studerade exponeringen. Resultatet utvärderas genom beräkning av standardiserade relativa risker. Cox regressionsana­lys används för att korrigera för flera störfaktorer.

Projektmedlemmar:

Curt Ekström,gruppledare

Albert Alm

Kontakt

Curt Ekström

Gruppledare:

Curt Ekström

e-mail: curt.ekstrom@neuro.uu.se