Se samtliga publikationer

Öppenvinkelglaukom och Alzheimers sjukdom

Öppenvinkelglaukom och Alzheimers sjukdom är två neurodegenerativa sjukdomar av stor samhällsekonomisk betydelse. Öppenvinkelglaukom är en kronisk synnervssjukdom som kan leda till blindhet i det öga som drabbas, medan Alzheimers sjukdom kännetecknas av progredierande atrofi av delar av hjärnan och demens.

Likheter mellan öppenvinkelglaukom och Alzheimers sjukdom har gett upphov till spekulationer om det finns gemensamma komponenter mellan de båda sjukdomarna, eller om en sjukdom på något sätt påverkar förekomsten av den andra. Resultatet av studier på området är emellertid motstridiga.

Sambandet mellan öppenvinkelglaukom och uppkomst av Alzheimers sjukdom studeras i en kohort av personer i åldern 65-74 år. Kohorten bygger på befolkningsundersökningen om glaukom i Tierps kommun som genomfördes 1984-86. För att utöka underlaget för studien rekryteras personer med hjälp av glaukomjournaler i Tierp. På så sätt skapas en kohort som omfattar mer än 1500 personer. En karensperiod på två år bör finnas innan nya fall av demens accepteras.

Information om insjuknande i demens inhämtas från journalhandlingar och bygger i regel på allmänläkares bedömning. Klassificering av sjukdomsfallen utförs av en geriatriker och sker oberoende av den studerade exponeringen. Resultatet utvärderas genom beräkning av standardiserade relativa risker. Cox regressionsana­lys används för att korrigera för flera störfaktorer.

Projektmedlemmar:

Curt Ekström,gruppledare

Lena Kilander

Kontakt

Curt Ekström

Gruppledare:

Curt Ekström

e-mail: curt.ekstrom@neuro.uu.se