Se samtliga publikationer

Rörelsestörningar och neurodegeneration

Studier vid Parkinsons sjukdom

Farmakokinetiken för L-dopa är viktig för symtomlindringen vid Parkinsons sjukdom (PS). Ett sätt att jämna ut läkemedelskoncentrationen är att använda en gel-formulering av levodopa/karbidopa för infusion till tunntarmen. Denna strategi utvecklades vid vår institution. Farmakokinetisk-dynamiska studier pågår för att förbättra behandlingen av symtomfluktuationer vid PS. Mikrotabletter med 5/1,25 mg levodopa/karbidopa studeras för närvarande. Studier på farmakoepidemiologi, objektiv rörelseanalys, samt ett testbatteri för självskattad subjektiv information och objektiva motoriska tester pågår. En randomiserad studie mellan deep brain stimulation och levodopa/karbidopa-gel-infusion stöds av Vetenskapsrådet. Denna multicenterstudie koordineras från Uppsala.

Proteomik och biomarkörer vid neurodegeneration

 Orsakerna till amyotrofisk lateralskleros (ALS), Parkinsons sjukdom (PS) och atypisk parkinsonism som multipel systematrofi (MSA) och progressiv supranukleär paralys (PSP) är till stor del okända. Ackumulering av proteinaggregat i nervceller spelar troligen en viktig roll vid dessa sjukdomar och därför kan studier av proteinuttryck i olika vävnader hos patienter vara av värde. Förhoppningen är att kunna identifiera biomarkörer för dessa neurodegenerativa sjukdomar. Biomarkörer kan användas för att ställa tidig diagnos, för att kunna behandla i tidigt skede, samt för att följa sjukdomsutveckling. I samarbete med inst. f. analytisk kemi undersöks peptider och proteiner i cerebrospinalvätska från patienter med ovannämnda sjukdomar, med hjälp av masspektrometri. Muskelbiopsier från personer med ALS analyseras på samma sätt. “Screening” av potentiella biomarkörer i plasma vid PS utförs i samarbete med the Human Proteome Resource group (HPR) vid Rudbeck-laboratoriet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Biomarkörstudier vid Huntingtons sjukdom planeras. Differentialdiagnosen mellan PS och atypisk parkinsonism är ofta svår. Vi har använt PET som ett diagnostiskt verktyg med markörerna 11C-L-DOPA och 18F-deoxyfluoro-D-glucose (FDG). I samarbete med PET-centrum i Uppsala görs nu en retrospektiv analys av dessa undersökningar och relaterar resultaten med klinkisk uppföljning. Vi använder också PET med en ny lovande dopaminerg markör hos patienter med olika typer av parkinsonism.

Botulinumtoxin

 Neurologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala var först i landet med att använda botulinumtoxin i klinisk verksamhet, på olika indikationer som cervikal dystoni, spasticitet efter stroke och hyperhidros. Vår forskning inriktas på att definiera dosrelationen mellan olika toxinprodukter för optimerad användning vid olika indikationer, samt analys av symtomlindring.

Livskvalitet för patienter med ALS och deras närstående

 De flesta studier av psykologisk hälsa, livskvalitet och coping-strategier vid ALS har utförts i Nordamerika och i europeiska länder med andra slags hälsovårdssystem än i Sverige. Nu undersöker vi dessa faktorer hos patienter och närstående i en prospektiv studie med longitudinell design. Resultaten kan få betydelse för framtida vård av patienter, samt omhändertagande av närstående.