Identifiering av biomarkörer för patienter med diffust låggradigt gliom

Gliom är den vanligaste typen av primära hjärntumörer och består av låg- och höggradiga gliom. Låggradiga gliom hos vuxna kallas diffusa låggradiga gliom (DLGG).

DLGG är tumörer med malignitetsgrad II enligt WHOs klassificering av hjärntumörer och befinner sig i gränszonen mellan benigna och maligna tumörer. Den årliga incidensen för DLGG är 1.5-1.8 per 100 000 invånare och förkommer vanligtvis som astrocytom, oligodendrogliom eller oligoastrocytom grad II. Trots en relativt lång överlevnad (5-årsöverlevnad 50-80 %) så utvecklas slutligen i det närmaste alla DLGG till maligna gliom med dödlig utgång. Behandlingen inbegriper en kombination av kirurgi, strålning och cytostatika, men vilken som är den mest effektiva behandlingsmetoden samt optimal tidpunkt för behandling är fortfarande omdebatterat. Detta dilemma är starkt relaterat till den naturliga variabilitet som förekommer mellan olika patienter gällande sjukdomsförlopp och behandlingssvar.

Våra kliniska studier fokuserar på tillämpning av avancerad MRT i kombination med 11C-metionin PET för preoperativ bedömning av DLGG, för att upptäcka tidig tumörprogression och för att monitorera behandlingssvar. Vi är också intresserade av att utvärdera resultaten avseende kognitiva funktioner och neurologiska symptom såsom epileptiska anfall under sjukdomsförloppet.Våra translationella studier består av antikroppsbaserad proteomik på vävnader från DLGG, där vi utvärderar specifika proteinuttryck hos tumören och korrelationen till kliniska parametrar som t.ex. behandlingssvar och överlevnad. Det övergripande syftet är att identifiera diagnostiska, prediktiva och prognostiska biomarkörer som kan vara ett stöd vid beslutstagande i den kliniska vardagen och ombesörja bättre möjligheter till individualiserad behandling. I ett längre perspektiv kan studierna forma en grund för nya terapeutiska mål och individbaserad behandling.

Bild på Anja smits och Shala Berntsson

Fr vänster Shala Ghaderi Berntsson och Anja Smits

Gruppmedlemmar:

Anja Smits, MD, PhD, Prof

Shala Ghaderi Berntsson, MD, PhD

Tamador Elsir, PhD

Krisztina Szalisznyo, MD, PhD

Maria Zetterlin MD, PhD

Kenney Roodakker PhD-student

Kontakt

Gruppledare:

Prof. Anja Smits

E-mail: anja.smits@neuro.uu.se

Viktig forskning om Lågmaligna gliom

Från Institutionen för neurovetenskaps interna nyhetsbrev, Läs artikeln här text & bild: Cecilia Yates

läs mer om om forskningen..

Läs hela artikeln i DN där Anja Smits, Shala Berntson och Maria Zetterling medverkar, "Individuell behandling av lågmalignt gliom- målet för hängivna forskare", DN 24 Sep 2012