Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Zebrafish Neural Networks

En av vår tids stora obesvarade frågor är hur 100 miljarder celler kan skapa det nätverk som ligger till grund för vårt medvetande? Bättre kunskap om hur nervsystemet bildas och fungerar ökar också vår förståelse kring hur skador och sjukdomar påverkar kognition, motorik och minne. På grund av hjärnans komplexitet har en framgångsrik strategi varit att studera mindre, väl definierade nervkretsar, för att få insikt om hur nervsystemet fungerar som helhet.

Det motoriska nätverket fungerar som en metronom i ryggmärgen som genererar rytmiska signaler till musklerna via motorneuroner. Själva metronomen består av populationer av interneuroner, det vill säga nervceller som kommunicerar med andra nervceller. Nyligen identifierades en population av interneuroner som är kritiska för rörelsekoordinationen i häst och mus. Denna studie ämnar öka förståelsen av den roll dessa celler fyller för ett djurs rörelsemönster. En hypotes är att dessa celler fungerar som en växellåda vilken tillåter djuret att skifta mellan olika hastigheter/gångarter genom att modulera och stabilisera frekvensen hos motorneuronerna. För att kunna dra slutsatser krävs kunskap om hur denna population föds, integreras i nätverket, samt hur de signalerar vid rörelse och vilken effekt detta får. 

Zebrafisk är en ideal modellorganism för att finna svar på dessa frågor då kraftfulla genetiska verktyg, kombinerat med genomskinliga yngel, tillåter avbildning och manipulation av nervceller i intakta djur. Banbrytande tekniker använder ljuspulser för att kontrollera hur specifika populationer av nervceller signalerar och kalciumkänsliga reportrar för att se vilken effekt detta har på motorneuroners signaler till musklerna. Genom att kombinera dessa metoder med beteendestudier kan vi få unik kunskap om hur nervsystemet fungerar, både på cellulär nivå men även på organismnivå. Denna studie kommer att öka vår kunskap om hur nervsystemet bildas och hur det fungerar vilket är ett kritiskt steg för att förstå effekten av sjukdomar och skador som påverkar neurala kretsar.

Gruppmedlemmar:

Sören Andersen (Postdoctoral fellow)

Ana del Pozo Cano (Postdoctoral fellow)

Forskningen finansieras av:

Kjell och Märta Beijers stiftelse

Max och Edit Follins stiftelse

Vetenskapsrådet

Harald Jeanssons Stiftelse samt Harald och Greta Jeanssons Stiftelse

Hjärnfonden

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Åke Wibergs stiftelse

Kungliga vetenskapsakademin Medical sciences

Kungliga vetenskapsakademin Biosciences

Magnus Bergvalls Stiftelse

Kontakt

Henrik Boije, Ph D, forskare

Professional preparation:

  • Master of Science in Molecular Biotechnology Engineering, 2005, Uppsala University
  • Bachelor of Science in Biology, 2006, Uppsala University
  • Uppsala Graduate School in Biomedical Research (UGSBR), 2005/2006, Uppsala University
  • PhD, 2007-2011, Department of Neuroscience, Uppsala University
  • Postdoctoral fellow, 2011, Department of Neuroscience, Uppsala University
  • Postdoctoral fellow, 2012-2014, Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge, United Kingdom.
  • Researcher, 2014-present, Department of Neuroscience, Uppsala University.