Se samtliga publikationer

Mitt svar 2006-09-17

Svar på Sanna Ehdins begäran att mina webbsidor med kritiska granskningar av hennes påståenden ska tas bort

 

Sanna Ehdin kontaktade mig 060308 per epost och bad under rubriken "gammal skåpmat på din hemsida" att jag skulle ta bort webbsidorna med mina inlägg i den korrespondens vi hade hösten 2001 via våra respektive webbsidor. Skälet till denna begäran angav hon vara att de "ger upphov till missförstånd".

Länkar till mina bidrag till korrespondensen finns här: http://www.bmc.uu.se/~danl/pseudovetenskap.html; Sanna Ehdins bidrag har jag ej fått hennes godkännande att återge och hon tog för länge sedan bort dem från sina egna webbsidor.

Jag svarade samma dag per epost följande:

Så länge dina böcker finns i omlopp och dina egna artiklar är förtecknade på din hemsida så bedömer jag att det är betydelsefullt att mina recensioner och kommentarer, i form av mina ebrev, finns tillgängliga på mina webbsidor. Din bok "Den självläkande människan" kom ju i ny upplaga utan att ens de uppenbara sakfelen korrigerats. Om du vill kan du på dina webbsidor lägga ut dina ebrev till mig (jag ska gärna länka till dem), eller låta mig göra det på mina webbsidor.

Senare samma dag skrev Sanna Ehdin att jag i så fall borde revidera mina påståenden kring hennes bok. Hon skrev också att nu "försöker jag vara noga när jag föreläser och påpeka när något inte är vetenskapligt visat ännu". Sanna och jag försökte i slutet av våren och början av sommaren få till stånd ett möte för att diskutera saken, men tyvärr gick detta inte att ordna.

Under sommaren 2006 har jag åter läst igenom recensionerna och replikväxlingen liksom delar av "Den självläkande människan". Här är mitt svar till Sanna Ehdin (2006-09-17):

Hej Sanna!

Mitt svar ovan, dvs att ha kvar mina webbsidor med kritiska granskningar av dina påståenden, står fast av följande skäl:

Så länge dina böcker är tillgängliga och spridda, och så länge du inte själv korrigerat eller tagit avstånd från de många direkt felaktiga påståendena och vetenskapligt tvivelaktiga resonemangen i dem, bedömer jag det som mycket angeläget att denna kritik finns tillgänglig.

Du skrev att mina webbsidor med granskningar av dina påståenden innehåller "gammal skåpmat". Min slutsats är att det i stället är din bok som innehåller mängder av gammal skåpmat, exempelvis dina okritiska resonemang kring gamla mytologiska energibegrepp (inte minst feng shui), din tro på jordstrålning (som "detekteras" med slagruta) och healing, och ditt upprepande av myten att människan bara utnyttjar en liten del av hjärnans kapacitet. Eftersom du inte korrigerat dina felaktiga påståenden eller lagt in några reservationer beträffande dina många pseudovetenskapliga påståenden så är mina webbsidor lika aktuella som när de skrevs.

Jag konstaterar att du under rubriken "Kritik" på din webbsida nu har lagt ut dina repliker på de båda recensionerna i Näringsforskning och Läkartidningen. Jag har gjort länkar till dem från min hemsida. Däremot har du fortfarande inte återgivit själva recensionerna. Dem kommer jag därför även fortsättningsvis att ha på mina webbsidor. Likaså har föreningen Vetenskap och Folkbildning, som efter din första bok utsåg dig till Årets Förvillare, länkar till de kritiska recensionerna och den efterföljande replikväxlingen.

Det är särskilt anmärkningsvärt att den nya upplagan av "Den självläkande människan" som trycktes 2003 inte korrigerat ett enda av de många sakfelen och remarkabla påståendena såvitt jag kunnat se. Exempelvis påpekade jag redan i recensionen i Näringsforskning 2000 att aflatoxin (ett mögelgift som kan förekomma i jordnötter) är cancerframkallande, inte det ämne som gör att jordnötter kan orsaka allergi (sid. 119). Ditt underlåtande att korrigera till och med sådana uppenbara faktafel tyder på brist på ansvar gentemot läsarna. Bokförlaget Forum tvår sina händer och lägger hela ansvaret för faktafel på dig.

Du frågade även i ett ebrev 060622 om vad det är jag finner hälsofarligt i ditt hälsobudskap. Konkreta exempel på detta finns i recensionerna i Näringsforskning och Läkartidningen, bl a påståendet att det är en myt att infektioner orsakas av bakterier eller virus och ditt påstående att qi gör immunförsvaret mer effektivt och att man inte ens blir mottaglig för virus- och bakterieinfektioner. Ett annat exempel är ditt påstående att "problem med att brösten känns som hårda klumpar" kan bero på att man äter fel sorts fett. Detta hävdade du i en intervju i tidningen "Fit & Fun" nr 3/2000 och texten har enligt artikelförfattaren godkänts av dig. Andra påståenden som du gjort kan skapa oro och ångest, exempelvis din överdrivna varning för att värma mat i mikrovågsugn; Livsmedelsverket fick ta emot många telefonsamtal från oroliga människor efter din artikel. Än värre är ditt påstående att socker är lika beroendeframkallande som heroin. Även dina beskyllningar om att ålderssjukdomar beror på ett felaktigt leverne kan förorsaka oro och ångest. Fler exempel finns i mitt ebrev från 2001-10-06. Men det största problemet med ditt spridande av pseudovetenskap är att människors kunskap om kropp och psyke undermineras. Villfarelser som jordstrålning, feng shui, qi gong, homeopati och blodgruppsdieten, vilka du alla okritiskt beskrivit och propagerat för, gör människor sämre rustade att möta sjukdomar och att främja sin hälsa. Människor förleds att fokusera på myter i stället för på orsaker och symptom.

Du har i epostkorrespondensen med mig i våras försökt styrka dina påståenden i boken med att en del av det du hävdade, och som mina kollegor Paul Terry och Jennifer Lindblad och jag kritiserade, nu är "allmängods". Jag ser med spänning och förväntan fram emot att få ta del av de vetenskapliga referenser som i så fall visar detta. Du skrev att boken nu sålt i 250.000 exemplar och att många läsare skrivit till dig att den varit "till stor hjälp och glädje". Detta ifrågasätter jag inte av välkända skäl som beskrivs nedan. I båda recensionerna nämns att några av dina råd är kloka (triviala självklarheter som att man ska motionera, äta sunt och undvika droger). Det vi lyfte fram i recensionerna var några av de talrika ställen som var tvivelaktiga eller direkt felaktiga och vetenskapligt ogrundade.

Oavsett vilken terapi eller livsstilsförändring som människor rekommenderas kommer säkert några av dem att uppleva att förändringen innebär en förbättring, särskilt om rekommendationen framförs i ett sken av vetenskaplighet. Dels är detta ett resultat av att många dessförinnan kanske haft en olämplig livsstil eller kost, dels kan det vara ett resultat av den välbekanta placeboeffekten. Till detta ska vi lägga att du förmodligen får fler brev från läsare eller åhörare som upplevt sig hjälpta än från dem som upplevt försämring. En vanlig reaktion i det senare fallet är att människor anklagar sig själva för att inte ha följt rekommendationerna tillräckligt noggrannt eller att de skäms för att de lurades att följa så märkliga råd. Endast du vet hur många brev du fått från besvikna och negativa läsare.

Ett stort antal personer som blivit besvikna eller till och med upprörda över att du framfört så många märkliga och ovetenskapliga påståenden om immunologi, kost och hälsa har hört av sig till mig per telefon eller epost. De har varit särskilt bekymrade över att du framfört dessa påståenden trots att du är forskarutbildad. Samtliga de tjogtals personer med sakkunskap som diskuterat din bok med mig, såväl dietister och nutritionister som läkare (inklusive immunologer) och sjuksköterskor, likaväl som andra forskare inom exempelvis mikrobiologi, har varit mycket starkt kritiska till dina påståenden. Någon har berättat hur hon var på ditt föredrag men fann dina många direkt felaktiga påståenden vara så påfrestande att hon till slut lämnade föreställningen. Jag sätter givetvis större tillit till dessa professionella bedömare från flera olika vetenskapsområden än till enskilda lekmäns uppskattande ord om din bok - den enskilde läsaren kan sällan avgöra om eventuella hälsoförbättringar beror på placeboeffekten, om de ens känner till detta begrepp.

Visst finns det delar av ditt budskap som är oproblematiska, men dessa är å andra sidan rena självklarheter; även jag instämmer givetvis i att man bör tänka på vad man äter och att man bör motionera och undvika droger. Men det viktiga är om dina många kontroversiella påståenden har vetenskapligt stöd på det sätt du låter påskina. Det går inte att skylla på att man vill popularisera och förenkla - eftersom du ideligen använder dig av din doktorstitel för att betona vetenskapligheten i budskapet så anser jag att du har ett moraliskt ansvar att leva upp till denna vetenskaplighet och framföra sakligt korrekt information. Alla forskare bör korrigera de direkta sakfel som påpekas. Om argument framförs som om de har vetenskaplig grund så bör det vetenskapliga underlaget kunna redovisas, åtminstone på begäran, särskilt när påståendena är anmärkningsvärda. Om vetenskapligt underlag saknas bör detta erkännas.

Sedan du skrev "Den självläkande männniskan" har du också skrivit ett positivt förord till den grovt pseudovetenskapliga boken "Ät rätt för din blodgrupp" från 1996 av Peter J. D'Adamo som kom i svensk översättning 2002. Som vi påpekade i en granskning av blodgruppsdieten i Läkartidningen 2004 är det förstås särskilt anmärkningsvärt att du, i egenskap av immunolog, inte förmått eller velat avslöja de grova felen i D'Adamos resonemang. Hans koncept saknar vetenskaplig grund och han bedriver skrämselpropaganda om lektiner i maten. Du skrev i förordet till boken om dina egna observationer gjorda på celler i odlingsflaskor, men det är givetvis stor skillnad på att hälla substanser direkt på odlade celler i en skål gentemot att äta dem. D'Adamo till och med hävdar att blodgruppsdieten kan användas för att behandla diabetes, cancer och AIDS varför hans råd är potentiellt livsfarliga. Därtill är hans biologistiska evolutionära förklaring rakt motsatt den slutsats som modern forskning lett fram till. Hur har du kunnat svälja alla dessa grova felaktigheter och överdrifter? Hur kan du förmå dig till att göra reklam för en bok som är så grovt pseudovetenskaplig?

Ditt sätt att framföra ditt budskap är utpräglat biologistiskt eller scientistiskt, dvs du övertolkar och misstolkar enstaka vetenskapliga studier och du använder vetenskapliga ord för att beskriva mytologiska begrepp. Ett exempel från din bok som jag tidigare påpekat är: "Allt som stimulerar serotoninets aktivitet är yin, det som stimulerar frisättning av dopamin är mera yang till sin natur". Du och jag är förmodligen överens om att det finns mycket här i världen som inte (ännu) kan förklaras eller beskrivas i vetenskapliga termer. Att du ändå gör det, utan några som helst reservationer, är ett missbruk av vetenskapen. De av dina läsare och åhörare som är mindre bevandrade i vetenskap har emellertid begränsade möjligheter att genomskåda detta i din retorik.

Jag noterar att du på din hemsida nu även nämner viss kritik mot metoder som du förespråkar, exempelvis mineralanalyser i hår som granskades i en kritisk artikel i JAMA 2001 av Sharon Seidel et al. (volym 285, sid 67-72). Artikeln beskrev stora skillnader i mätvärdena från olika laboratorier vilket gör att analysresultaten måste tolkas oerhört försiktigt. Denna studie kunde i och för sig ha utförts mer rigoröst. En ännu viktigare fråga är emellertid varför mineralanalyser i hår överhuvud taget ska göras. Eventuella samband mellan mineralkoncentration i hår och funktionerna hos kroppens inre organ är inte särskilt väl utredda. Det är i huvudsak endast vissa förgiftningstillstånd med metaller som säkert avspeglar sig i förhöjd nivå även i hår.

Det gläder mig att du skrev följande i ditt ebrev i våras: "försöker jag vara noga när jag föreläser och påpeka när något inte är vetenskapligt visat ännu". Om du på dina hemsidor har sammanställt korrektioner och förtydliganden för "Den självläkande människan", liksom för dina krönikor i Dagens Industri, inklusive hänvisningar till vetenskapliga artiklar, så ska jag mycket gärna göra länkar till dessa.

Mvh

Dan Larhammar

Samtliga recensioner och repliker samt mina ebrev med kritiska granskningar finns länkade på denna sida: http://www.bmc.uu.se/~danl/pseudovetenskap.html

Kontakt

Dan Larhammar

Gruppledare:

Prof. Dan Larhammar

e-mail: dan.larhammar@neuro.uu.se

Aktuella tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster.