Se samtliga publikationer

Mitt svar 2008-02-27

Svar 2008-02-27 på Sanna Ehdins brev till Uppsala universitets Rektor 2008-01-31 med anklagelser mot mig

Mitt brev till Medicinska fakulteten med bemötanden av Sanna Ehdins påståenden och anklagelser mot mig återges här med några smärre förtydliganden och korrigeringar. Originalet har liksom Ehdins brev till Rektor diarienummer UFU 2008/199 4.7.

I mitt följebrev till Medicinska fakulteten påpekade jag följande: Som framgår sprider Ehdin fortfarande mängder av orimliga påståenden om hälsa och om alternativmedicinska behandlingsmetoder. Dessutom har hon i sitt brev tonat ned sina egna tidigare påståenden och överdrivit min kritik genom att återge citaten ofullständigt. Jag finner det därför lika angeläget som tidigare att mina bemötanden av hennes påståenden finns tillgängliga.

 

Mitt brev till Medicinska fakulteten 2008-02-27 med kommentarer till Sanna Ehdins brev till Rektor Anders Hallberg

Sanna Ehdin har under ett antal år blivit känd som förespråkare för alternativmedicin. Först ska jag som bakgrund ge några aktuella exempel på Ehdins entusiastiska förespråkande av helt orimliga alternativmedicinska metoder utan minsta reservationer. Därefter följer mina kommentarer till några av Ehdins påståenden i brevet till Rektor och sedan en redogörelse för min tidigare publicerade granskning av några av Ehdins påståenden. Därpå kommenterar jag hennes brev till Rektor och hennes redogörelse för den kritik jag tidigare framfört.

Sanna Ehdins webbsidor innehåller stora mängder pseudovetenskap. Jag ska här nöja mig med fem exempel:

1) Under rubriken "Vad är energimedicin?" skriver Ehdin följande:

       "Energikroppen är skild från den biokemiska kroppen men står i relation till den. Genom att påverka energikroppen på olika sätt underlättas helandet av den fysiska kroppen. Energikroppen är osynlig och sträcker sig utanför den fysiska kroppens gräns. Den utgör vårt kraftfält och bildar ett skyddande lager (en energibarriär) som hjälper oss att hålla ovälkommen energi borta. Det är egentligen det första försvaret mot intrång utifrån, och om du har en stark, fungerande energikropp ökar förutsättningarna att du håller dig frisk och läker fortare."

http://ehdin.com/?id=415&start=0&svalue=energimedicin (2008-02-16)

       Inga referenser ges till dessa anmärkningsvärda påståenden.

2) På en annan av sina webbsidor om energimedicin gör Ehdin reklam för "Center för energimedicin" i Stockholm som erbjuder behandlingar som är uppenbart pseudovetenskapliga, exempelvis iridologi, homeopati, healing, bioresonans och använder bluffapparater som DDFAO vilken sägs kunna göra hälsoanalys av bland annat de endokrina organen genom att avläsa "kroppens elektromagnetiska tillstånd". Behandlingscentret hänvisar i sin tur tillbaka till Ehdin liksom till välkända kvantmedicinska kvacksalvare som Danah Zohar, James Oschman och Deepak Chopra.

http://ehdin.com/?id=386&start=0&svalue=energimedicin (2008-02-16)

3) Under rubriken "Arnika oslagbar som första hjälp" förespråkar Ehdin ett homeopatiskt preparat med växten slåttergubbe i koncentrationen C30, dvs spädd 1060 gånger vilket är långt bortom Avogadros gräns. Det finns således inte en enda molekyl kvar av det ursprungliga växtextraktet i denna homeopatiska spädning. Ingen referens ges för detta sensationella påstående.

http://ehdin.com/?id=862 (2008-02-16)

4) Bland Ehdins länkar till webbsidor inom hälsoområdet som enligt henne är bra finns tidningen "2000-talets vetenskap". Den ges ut av föreningen SARA (Svenska Aidsgruppen mot Rasism) som förnekar de etablerade vetenskapliga teorierna om epidemins uppkomst och har publicerat många artiklar som förespråkar orimliga alternativmedicinska metoder som homeopati och frekvensmedicin. Föreningen grundades av läkaren Erik Enby som 2007 fråntogs sin läkarlegitimation efter att ha utfört alternativmedicinska behandlingar trots upprepade varningar från HSAN.

http://ehdin.com/?navid=113&sub=9 (2008-02-16)

http://ehdin.com/?id=167 (2008-02-16)

http://www.2000taletsvetenskap.nu/omtidn.shtml (2008-02-16)

5) Ehdin skriver att "kroppens magnetfält" kan mätas med BEO GDV-tekniken som ger uppgifter om hälsostatus och hur en person påverkas av exempelvis healing. Emellertid är tekniken baserad på den s k Kirlian-effekten vars medicinska värde är kraftigt ifrågasatt och ännu inte dokumenterats i välgjorda vetenskapliga studier. Flera av metodens förespråkare har tvivelaktig argumentation och har egna ekonomiska intressen i verksamheten.

http://ehdin.com/?id=476 (2008-02-16)

http://www.sacredoilsofkrishna.com/gdv_tech.html (2008-02-16)

Därtill kan nämnas att Ehdin skrivit förordet till den svenska översättningen av den grovt pseudovetenskapliga boken "Ät enligt din blodgrupp" av Peter J. D'Adamo. Dessutom ger hon uttryck för tro på en rad pseudovetenskapliga företeelser som healing, feng shui (som delvis bygger på astrologi) och jordstrålning utan några som helst reservationer (se min recension i Näringsforskning 2000). Exemplen ovan visar tydligt att Ehdin förleder människor att tro på orimliga alternativmedicinska metoder.

Ehdins påståenden och anklagelser mot mig i brevet till Rektor

Ehdin påstår sig i brevet till Rektor ha varit först i flera avseenden, bl a med att "lyfta fram integrerad medicin och att sjukvården måste ha in en helhetssyn". Med tanke på att Ehdin är född 1961 och disputerade 1988 torde sådana anspråk falla på sin egen orimlighet av historiska skäl. Hon anger att hon bedrivit 15 års studier av självläkning och systemhälsa och beskriver sig som "fri forskare". Det framgår dock inte på vilket sätt dessa studier eller denna forskning skulle ha bedrivits och hon har såvitt jag vet inte publicerat några artiklar om detta i vetenskapliga tidskrifter. Hon hävdar att hon de senaste femton åren varit fri från kommersiella intressen, vilket förmodligen avser andras kommersiella intressen, men med tanke på hennes egen verksamhet som entreprenör i alternativmedicin med föredrag och omfattande bokförsäljning torde det näppeligen gå att beskriva henne som fri från kommersiella intressen (se http://ehdin.com/?id=182&start=0&svalue=kommersiella, 2008-02-25).

Ehdin hävdar i sitt brev till Rektor att "Det är universitetets uppgift att låta olika synsätt komma fram". Hon anger ingen källa för detta direktiv och det finns inga sådana formuleringar i Högskolelagen eller förordningar (källa: akademiombudsman Marianne Andersson). Det som Högskolelagen säger är:

2 § Staten skall som huvudman anordna högskolor för

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet

3a § I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. (Lag 2000:1370)

Ehdin hävdar att universitetet till och med har som deluppgift att uppmuntra olika synsätt. Formuleringarna i Högskolelagen torde dock sätta gränser för vilka synsätt som kan uppmuntras.

Ehdin hävdar att jag "enbart bedriver smutskastning och förtal" av henne och hennes verksamhet och att jag för en kampanj mot henne. I sitt brev hävdar hon att jag på en av mina hemsidor ägnar 60% av utrymmet åt henne och hennes böcker. Jag har i själva verket ett mycket stort antal webbsidor med många typer av information (http://www.anst.uu.se/dla05000/), förutom forskningsbeskrivningar, publikationslista och CV även egna artiklar, debattinlägg och länksamlingar, bl a om neuroteologi och vetenskap kontra pseudovetenskap inom alternativmedicin, kreationism, parapsykologi, mm. Den webbsida som Ehdin åsyftar är denna sida där jag samlat några artiklar om pseudovetenskap. Denna utgör en mycket liten del av mitt totala webbmaterial.

Ehdins påstående att jag "angriper i stort sett allt" som hon skriver är en våldsam överdrift. Hon skriver att jag skulle ha ägnat utrymmet på min webbsida åt henne och hennes böcker i plural. Emellertid har jag endast recenserat en enda av hennes sju "hälsoböcker", den första som har titeln "Den självläkande människan" och gavs ut 1999 (Forum). Jag har även kommenterat några av hennes krönikor och några intervjuer som gjorts med henne, främst under den period då denna bok marknadsfördes som mest intensivt. Hennes övriga sex böcker har jag inte läst eller kommenterat, jag visste inte ens att hon skrivit så många.

För övrigt har flera andra experter och recensenter uppmärksammat Ehdins påståenden. Hennes kokbok föranledde Livsmedelsverket att gå ut med en varning om ett potentiellt farligt recept och professor Åke Bruce på Livsmedelsverket har i andra sammanhang kritiserat hennes ovetenskapliga resonemang (Åke Bruce, Vår föda nr 5/2000). En annan kritisk recension skriven av Lennart Wikström publicerades i tidskriften Svenska livsmedel nr 6, sid 25, 2000 (se http://www.vof.se/ehdin/hopkok_sl6-00.pdf). Att andra personer fortfarande använder sig av min text som kommenterar "Den självläkande människan" och Ehdins krönikor, för att fästa uppmärksamhet på hennes många märkliga påståenden, bedömer jag som angeläget eftersom boken är spridd (har sålts i en kvarts miljon expemplar enligt hennes webbsida 080207) och eftersom Ehdin inte korrigerat eller tagit avstånd från dessa märkliga utsagor såvitt jag vet, med ett undantag som nämns nedan.

Ehdins påståenden spänner således över en rad olika områden inom medicin och nutrition vilket kan göra det svårt för en enskild läsare att uppfatta vidden av hennes pseudovetenskap. Jag själv har vid ett flertal tillfällen konsulterat expertis inom nutrition, metabolism, beroendeforskning och fysik för att kontrollera rimligheten i hennes många anmärkningsvärda påståenden. Andra områden har jag god inblick i såsom neurobiologi, farmakologi, cellbiologi, immunologi, evolution, alternativmedicin, vetenskapshistoria och vetenskapsteori, förutom lång erfarenhet av att granska pseudovetenskapliga påståenden inom särskilt alternativmedicin och new age. Min forskarutbildning gjordes inom ämnesområdet immungenetik vilket gjort att jag kunnat bedöma Ehdins många utsagor om immunsystemet. Inom alla de uppräknade vetenskapsområdena har Ehdin framfört märkliga påståenden som vid närmare granskning tycks bygga på övertolkningar eller misstolkningar. Detta framgår av mina båda recensioner och i min korrespondens med henne som finns på mina webbsidor. Många av Ehdins mer absurda utsagor kan många sakkunniga forskare omedelbart avfärda. Ett exempel är följande: "Vid en studie av fysiska prestationer lyckades de personer betydligt bättre som hade en puls- och andningsfrekvens som var jämnt delbar med ett heltal, till exempel 25 andetag på 100 hjärtslag i stället för på 87." Många av hennes något mindre extrema påståenden tror jag att vem som helst med en smula vetenskaplig allmänbildning skulle kunna genomskåda efter litteratursökningar och källgranskning samt konsultationer med ämnesexperter.

Min granskning av Ehdins påståenden

I egenskap av forskare med kunskaper inom flera av de områden där Ehdin uttalar sig och med lång erfarenhet av att granska pseudovetenskap inom alternativmedicin blev jag förvånad över den exceptionella mångfalden av märkliga utsagor i "Den självläkande människan". Men jag blev varse boken först efter att flera personer oberoende av varandra kontaktat mig och bett mig att granska den. På inbjudan skrev jag en recension för tidskriften Näringsforskning (Scandinavian Journal of Nutrition, numera omdöpt till Food and Nutrition Research) som publicerades 2000. I recensionen uppmärksammade jag även en del uttalanden av Ehdin i hennes egna krönikor i Dagens Industri. Min recension publicerades även i tidskriften Folkvett nr 1/2001 (utges av föreningen Vetenskap och Folkbildning). Samma text återges i antologin "Fakta eller fantasier" (Leopard förlag) som Ehdin omnämner i brevet till Rektor. Boken utgavs 2007 med anledning av 25-årsjubileet för Föreningen Vetenskap och Folkbildning och det framgår av förordet att de flesta texterna varit publicerade i föreningens tidskrift Folkvett. Det är alltså samma text som publicerats vid tre tillfällen. Min recension är fortfarande aktuell eftersom Ehdins bok alltfort finns i handeln och dessutom finns på många bibliotek. Den första upplagan av hennes bok tycks fortfarande finnas hos bokhandlar på webben. Anmärkningsvärt nog hade den andra upplagan som kom 2003 inte korrigerat ens de mest uppenbara sakfelen. Exempel på sådana sakfel är påståendet att aflatoxin i jordnötter orsakar allergier (sid 188; det är i själva verket cancerframkallande), glykogen beskrivs som ett hormon (är kroppens lager av kolhydrater - förmodligen en sammanblandning med glukagon), koffein räknas upp bland kolhydrater, magnesium benämns molekyl, melatonin kallas för aminosyra, "tredje ögat" placeras i pannloben och inte i tallkottkörteln, etc.

Tillsammans med nutritionsepidemiologen Paul Terry (Karolinska Institutet) och nutritionisten och dietisten Jennifer Lindblad (Livsmedelsverket) skrev jag även en debattartikel för Läkartidningen (2000) om Ehdins ovarsamma hållning till populärvetenskaplig information (http://www.vof.se/visa-ehdin-lakar1). Förutom att vi framförde en rad kritiska synpunkter tillerkände vi, liksom jag gjorde i min första recension, Ehdin att hon också framför en del kloka råd även om dessa i de flesta fall kan betraktas som banala självklarheter som att motionera, sova tillräckligt och undvika droger. Ehdin fick utrymme för en replik som var längre än vår originaltext, varpå vi fick bemöta hennes replik.

Jag har även kommenterat några av Ehdins påståenden och uppmärksammat faktafel i "Den självläkande människan" i ett kapitel i boken Myter om maten (2004) i serien Formas Fokuserar. I antologin "Vetenskap eller villfarelse" (2005) nämner jag henne endast som exempel på okritisk hållning gentemot alternativmedicin utan att gå in på detaljer i hennes påståenden. I min artikel "Fakes and fraud in commercial diets" i Scandinavian Journal of Nutrition (2005) nämner jag henne inte alls. Jag har skrivit ytterligare flera texter om pseudovetenskap inom alternativmedicin och kostrådgivning där jag inte heller nämner Ehdin.

Efter att mina recensioner av Ehdins bok publicerades har ett stort antal personer hört av sig och uttryckt sin tacksamhet för att jag gjort denna grundliga genomgång och uppmärksammat många av felen och orimligheterna (det finns många fler som jag inte haft utrymme att påpeka). Detta gäller särskilt personer som är yrkesverksamma inom vården, såväl läkare och sjuksköterskor som nutritionister och dietister. Dessutom kan nämnas att flera av Ehdins tidigare forskarkollegor och även en tidigare studiekamrat hört av sig till mig och framfört sin bestörtning över att hon övergivit sitt vetenskapliga kunnande och ideligen framför så många märkliga påståenden.

Det var Ehdin själv som valde att föra debatt med mig på webbsidor i och med att hon publicerade ett öppet brev till mig 2001-10-08 på en av sina webbsidor. Jag besvarade via epost och lade ut mitt svar på en av mina webbsidor. Ehdin skrev en replik på sin webbsida vilken jag besvarade på min. När jag skrivit detta mitt andra svar tog hon bort sina båda inlägg. Jag bad då att få återge dem på mina webbsidor för att eventuella läsare skulle få ta del av den fullständiga diskussionen men fick ett korthugget nej utan motivering. Mina inlägg finns här: http://www.anst.uu.se/dla05000/pseudovetenskap.html

Jag bad Ehdin att få ta del av de vetenskapliga referenser som hennes debattinlägg byggde på. I några fall har jag fått referenser och i andra fall har jag själv lyckats spåra dem. Jag har därvid funnit att Ehdins slutsatser är överdrivna eller bygger på misstolkningar. Jag misstänker att det var denna insikt som fick henne att plötsligt ta bort sina båda inlägg och förvägra mig att återge dem.

Ehdins begäran i brevet till Rektor

Ehdin frågar i brevet till Rektor vilka av hennes påståenden som är hälsofarliga. Det är märkligt att Ehdin ställer denna fråga igen eftersom jag gav henne exempel på detta i ett brev redan 2001-10-06 (se http://www.anst.uu.se/dla05000/tillehdin.html). Så här skrev jag då:

Eftersom vi (Terry, Lindblad & Larhammar) tidigare påpekat flera av dina påståenden som kan få hälsofarliga konsekvenser är det märkligt att du ber mig upprepa dem för dina läsare. Här är några av dina farligaste utsagor:

• "Att förkylningar, infektioner och influensa orsakas av bakterier eller virus är en myt. Den egentliga orsaken är näringsbrister i kroppen, vilket i sin tur gör det möjligt för bakterier och virus att komma in och få fäste i vår varma, fina kropp."

• "Ett starkt qi är skyddande, det ger ett starkt immunförsvar och man blir inte ens mottaglig för virus- och bakterieinfektioner."

• [Råd riktat till kvinnor med hårda klumpar i brösten:] "genom att byta till essentiellt fett, till exempel kallpressad olivolja kan brösten bli mjuka igen efter ett år".

• "gravida och ammande kvinnor bör äta mer fet fisk" [Förtydligande tillagt 080325: Det vi påpekade i vår recension i Läkartidningen 42/2000 var att ett sådant råd, framfört av Ehdin i Vi Föräldrar 1/2000, är alltför onyanserat och borde ha åtföljts av en hänvisning till Livsmedelsverkets rekommendation beträffande maximalt intag av fet fisk för att skydda gravida, ammande, flickor och kvinnor i fertil ålder från höga intag av miljögifter. Lyckligtvis har halterna av PCB i fisk sjunkit på senare år, dock ej för dioxin i strömming varför Livsmedelsverket fortfarande rekommenderar flickor och kvinnor i barnafödande ålder att äta mindre av vildfångad lax och strömming från Östersjöområdet, se kostråd 2005-11-29.]

Ovanstående påståenden kan leda till att människor slutar ta viktiga läkemedel mot infektionssjukdomar, utsätter sig för onödig smitta, underlåter att undersöka möjliga brösttumörer respektive får i sig för alltför stora mängder miljögifter.

Följande av dina uttalanden är våldsamt överdrivna och kan skapa onödig oro och ångest:

• "Ge aldrig barn mat som lagats eller värmts i mikrovågsugn"

• "Sanningen är att socker är en drog som är lika beroendeframkallande som nikotin och heroin."

• "…när ungdomar vänjer sig vid att dricka en stor mängd läsk bäddar man för ett framtida beroende av alkohol."

• "Vid en studie av fysiska prestationer lyckades de personer betydligt bättre som hade en puls- och andningsfrekvens som var jämnt delbar med ett heltal, till exempel 25 andetag på 100 hjärtslag i stället för på 87."

• "Ålderssjukdomar beror inte på åldern - de beror på ett felaktigt leverne."

Dessa citat är inte ryckta ur sina sammanhang på ett vilseledande sätt. Snarare är det så att den omgivande texten förstärker intrycket av citaten och därmed förvärrar deras mening.

Ehdin skriver i sitt brev till Rektor att hon "vill veta vilka dödsfall och dokumenterade skador på personers hälsa" som skett på grund av hennes hälsoråd. Men hälsofarliga påståenden behöver naturligtvis inte leda till så allvarliga konsekvenser som dödsfall. Det jag skrev i min recension i Näringsforskning var att hennes påstående att "Ett starkt qi är skyddande, det ger ett starkt immunförsvar och man blir inte ens mottaglig för virus- och bakterieinfektioner" är direkt livsfarligt. Jag vidhåller att det är livsfarligt att hävda detta. Det är bara att hoppas att ingen trott bokstavligt på detta påstående.

Det torde råda föga tvivel om att även de övriga påståendena ovan är hälsofarliga. Om Ehdin inte inser de risker som de medför, eller har svårt att förstå den ångest och oro som kan framkallas av så kategoriskt framförda ogrundade råd, så är hennes problem med populärvetenskaplig informationsverksamhet långt mycket större än jag befarat. Livsmedelsverket fick ta emot ett stort antal telefonsamtal från oroliga människor efter hennes varning för mikrovågsugnar. Det var just hennes brist på ansvar vid populärvetenskaplig information som vi uppmärksammade i vår artikel i Läkartidningen.

Ehdin hävdar att jag "påstår lögner" om vad hon säger på sina föreläsningar. Vad Ehdin framför på sina föreläsningar vet jag inte eftersom jag aldrig bevistat någon. Flera personer som åhört henne har i korta ordalag nämnt för mig vad som framförts, och det är möjligt att jag i något föredrag vid något enstaka tillfälle nämnt deras reaktioner, men jag kan bara påminna mig ett enda tillfälle när jag kommenterat detta i skrift, nämligen i mitt senaste brev till Ehdin 2006-09-17 . Det jag i övrigt kommenterat i mina texter är vad Ehdin själv skrivit och vid något tillfälle vad hon sagt i en intervju (efter att jag kontrollerat citatet med artikelförfattaren), inte det hon framfört i sina föreläsningar.

Ehdin och sockerberoende

Ehdin ger med ofullständiga citat en falsk bild av vad jag skrivit. I min recension i Näringsforskning 2000 skrev jag att Ehdin hävdat att "Socker är en drog som är lika beroendeframkallande som nikotin och heroin". Det var just den överdrivna analogin med nikotin och heroin jag reagerade mot. Detta hävdar hon på inte mindre än tre ställen i "Den självläkande männniskan": sid 108, 127 och 239. Dessutom skriver hon (sid 108) att socker är ett gift som har skadliga effekter på kroppen. Denna parallell med droger kan leda till att människor blir skrämda och får ångest över att de får i sig socker med kosten. Att jämföra socker med heroin, som hos allmänheten förstås har ett välförtjänt dåligt rykte, är ren skrämselpropaganda. Dessutom måste vi människor få i oss socker och producerar själva socker i kroppen. Detta gäller givetvis inte för heroin och nikotin. I sitt brev undviker Ehdin att återge det fullständiga citatet vilket dels tonar ner vidden av hennes påstående och samtidigt missar poängen i min kritik.

Det citat om drogberoende av forskaren Robert C. Malenka som Ehdin nämner (sid 2) finns inte i artikeln från denna forskargrupp som ingår i referenslistan (Dong et al., 2004). En webbsökning tyder på att citatet kommer från en webbsida daterad 2003-02-26 (http://news-service.stanford.edu/news/2003/february26/stress.html). Emellertid handlar varken artikeln eller webbsidan om att socker skulle vara beroendeframkallande. Artikeln innehåller överhuvud inte orden glucose, sucrose eller sugar. Inte heller den i referenslistan ingående översiktartikeln om synaptisk plasticitet och beroende av Kauer och Malenka diskuterar möjligheten av sockerberoende. Inte heller översikten av Hyman, Malenka och Nestler berör detta utan diskuterar mekanismer för beroende i relation till inlärning och minne. Det är därför oklart på vilket sätt Ehdin önskar anföra dessa artiklar som stöd för sitt påstående att socker är lika beroendeframkallande som heroin och nikotin.

Att födointag kan ge belöningskänsla är helt okontroversiellt och centralt i den forskning jag själv bedriver på aptitreglering. Detta är väl underbyggt i ett flertal studier och anses vara mekanismen för den födointagsdämpande effekten av läkemedlet rimonabant (Acomplia®), även om nya studier i möss tyder på att minskningen i födointag åstadkommes även i möss som saknar receptorn i hjärnan varför effekten skulle kunna uppstå via de receptorer som finns i fettväv och därmed kanske har mer med ökad metabolism att göra. Icke desto mindre finns studier som tyder på att naturliga beteenden (födointag, sex och sociala interaktioner) ger belöningseffekter i samma nervbanor som droger. En forskargrupp ledd av Bartley G. Hoebel fann att hungriga råttor som fick dricka 25%-ig (!) glukoslösning och som sedan injicerades med opiatantagonisten naloxon fick symptom på abstinens (Colantuoni et al., 2002). Avena & Hoebel (2003) har rapporterat att födointag som alternerar mellan tillgång på och avsaknad av sackaroslösning (10%) kan sensitisera för låga doser av amfetamin i råttor. I en nyutkommen översikt skriver Avena et al. (2008) att periodisk (intermittent) tillgång till socker för råttor under vissa omständigheter kan ge upphov till förändringar som liknar drogmissbruk, men tvekar huruvida detta ska kallas "food addiction". Effekterna i människor är av förståeliga skäl inte undersökta (det är etiskt ytterst tveksamt om liknande försök skulle kunna utföras på människor). För övrigt diskuterar författarna även möjligheten att fett eller kombinationen socker-fett skulle kunna vara beroendeframkallande i råttor och efterlyser mer studier av detta. En undersökning av Magalie Lenoir et al. (2007) rapporterade att intensivt söt föda kan ge råttor en belöningseffekt som överträffar den av kokain. Men detta är inte samma sak som att socker (egentligen sötma) skulle vara beroendeframkallande. Av stort intresse är att även sackarin och inte bara sackaros hade denna effekt. Detta skulle kunna innebära att det inte är meningsfullt att ersätta sackaros med sötningsmedel. Men återigen, de studier som är gjorda ger inte belägg för Ehdins påstående att socker är lika beroendeframkallande som heroin och nikotin.

Ehdin, energi och qigong

I sin bilaga ger Ehdin en än mer falsk bild av vad både hon och jag skrivit. Hon hävdar att hon skrev i Dagens Industri 00-01-29 att "kroppens motståndskraft mot infektioner är viktig för huruvida man skall bli smittad av virus och bakterier", och att jag inte håller med om detta utan menar att "enbart närvaron av virus/bakterier orsakar sjukdom". Men detta är en grovt felaktig beskrivning av våra yttranden. Det som Ehdin skrev var ordagrant: “Att förkylningar, infektioner och influensa orsakas av bakterier eller virus är en myt. Den egentliga orsaken är näringsbrister i kroppen, vilket i sin tur gör det möjligt för bakterier och virus att komma in och få fäste i vår varma, fina kropp.” Det räcker med att slå upp definitionen på infektion i Nationalencyklopedin för att se att Ehdins uppfattning är fel:

"infektion (senlatin infe´ctio, av latin infi´cio 'färga', 'förgifta', 'besmitta'), tillstånd som uppkommer när en mikroorganism eller ett virus invaderar en annan organism". Att såväl infektionskänslighet som infektionens förlopp och konsekvenser kan påverkas av patientens nutritionsstatus, liksom av genetisk variation, är förstås självklart, men det går inte att avfärda bakterier och virus som myter.

Ehdin hävdar i sitt brev att jag skrivit att hennes uttalande i Dagens Industri "ger fritt fram för spridning av HIV-infektioner". Dessvärre återger inte Ehdin sitt uttalande vilket löd så här: “Ett starkt qi är skyddande, det ger ett starkt immunförsvar och man blir inte ens mottaglig för virus- och bakterieinfektioner.” Jag vidhåller att det är livsfarligt att hävda detta. Det skulle kunna leda till att en HIV-smittad slutar ta sin bromsmedicin. Det skulle kunna leda till att en person som utövat qi gong har oskyddat sex med en HIV-smittad i tron att vara oemottaglig. Förhoppningsvis är ingen människa så obildad och oförsiktig i dagens samhälle men det är icke desto mindre remarkabelt att Ehdin, som immunolog, uttrycker sig så vårdslöst och kategoriskt.

Ehdins referenslista inkluderar även två studier av qigong (artikeln av Lee är listad två gånger). Det jag skrev i min recension i Näringsforskning var att Ehdin i en artikel i Dagens Industri 2000-01-29 hävdat att energibegreppet qi gör immunförsvaret effektivt. I sin krönika skrev hon att qi är vårt "energiförsvar"och att ett försvagat energifält ökar risken för infektion. Den studie hon hänvisar till av Yang et al. 2007 har undersökt om utövande av taiji och qigong av åldringar påverkar utfallet av vaccination mot influensa jämfört med en inaktiv kontrollgrupp. De diskuterar hur denna typ av måttfull fysisk aktivitet (exercise) kan öka antikroppssvaret. Ordet energy omnämns inte ens i artikeln. Min poäng med exemplet var just att belysa hur diffusa Ehdins energiresonemang är och att de, som framgår av den artikel hon citerar, i själva verket är helt överflödiga i detta sammanhang. Det bedrägliga i hennes argumentation är att just energin hävdas vara det viktiga för immunförsvarets funktioner.

Den andra artikeln om qigong (Lee et al., 2005) beskriver ökad frisättning av tillväxthormon (GH) hos åldringar efter en timmes utövande av qigong jämfört med innan träningen. Det är förstås välbekant sedan länge att fysisk aktivitet stimulerar GH-frisättning. Studien säger inte att just qigong skulle åstadkomma detta bättre än något annat slag av fysisk aktivitet. Återigen är energibegreppet överflödigt. Den fysiska aktiviteten leder förstås till att energi förbrukas, även om försökspersonerna kanske känner sig mer energiska efter denna långsamma fysiska aktivitet. Det är därför vilseledande att hävda att man kan "tanka" energi genom att utöva qigong och att denna påstådda erhållna energi skulle kunna förbättra immunförsvaret.

Även när det gäller energibegreppet ger Ehdin en felaktig bild av den kritik jag framfört. Ehdin försöker i sitt brev (i bilagan) ge sken av att jag med energi skulle avse elektrisk energi. Detta är fel. Jag är förstås fullständigt medveten om att energi kan ha flera former och jag förstår givetvis mycket väl att ordet energi kan användas dels konkret om olika fysikaliska fenomen och dels metaforiskt om exempelvis en människas grad av entusiasm, initiativkraft eller välbefinnande. Problemet som jag påtalade är att Ehdin inte tydliggör när hon använder ordet i den ena eller andra betydelsen. Ehdins användning av energibegreppet och hennes resonemang om dessa i grovt pseudovetenskapliga sammanhang som homeopati framgår på hennes webbsidor:

http://ehdin.com/?id=419&start=0&svalue=homeopati (Tillägg 09-11-26: Ehdin har sedermera bytt ut innehållet i denna länk.)

http://ehdin.com/?id=415&start=0&svalue=energimedicin

Ehdin och fettsyror

I ett ebrev daterat 2006-06-22 skrev Ehdin att jag missförstått hennes uttalanden om fettsyror och bröst som känns "som hårda klumpar" (se ovan). Emellertid citerade jag ordagrant från en intervju med Ehdin efter att först ha kontrollerat med artikelförfattaren om citatet var korrekt och fick därvid besked att det hade godkänts av Ehdin. Det är således inte jag som har missförstått. Om Ehdin menade något annat än det hon sade så är det förstås angeläget att korrigera det. Jag skrev följande till Ehdin i mitt senaste webbinlägg 2006-09-17: Om du på dina hemsidor har sammanställt korrektioner och förtydliganden för "Den självläkande människan", liksom för dina krönikor i Dagens Industri, inklusive hänvisningar till vetenskapliga artiklar, så ska jag mycket gärna göra länkar till dessa.

Härom dagen upptäckte jag (2008-02-23) att Ehdin publicerat en sådan korrigering på en av sina webbsidor (http://ehdin.com/?id=179&start=0&svalue=larhammar; tillägg 09-11-27: Ehdin har bytt ut innehållet i denna länk) varvid jag omedelbart länkade till den från två av mina webbsidor (den ena är sidan om Pseudovetenskap). Det framgår inte av hennes webbsida när förtydligandet publicerades och hon har inte meddelat mig när det skedde trots mitt löfte att länka till det. Det är anmärkningsvärt att hon inte påtalade detta "missförstånd" i sin replik i Läkartidningen när vi ifrågasatte uttalandet. Det förefaller därför som att hennes förtydligande är en efterkonstruktion. Det viktiga är hur som helst att förtydligandet är gjort. Det är emellertid märkligt att Ehdin håller fast vid sitt uttalande om att näringsstatus "avgör" mottaglighet för virus och bakterier.

Sammanfattande kommentarer och slutsatser

Som kommentar till Ehdins två avslutande punkter önskar jag framföra följande:

1. Det torde framgå för envar att de ovan citerade påståendena från Ehdin kan få mycket allvarliga konsekvenser för de personer som följer dem och att påståendena därmed är hälsofarliga. Att det främst är dessa påståenden jag reagerat över känner Ehdin till sedan 2001.

2. Jag bedriver ingen kampanj med "systematisk och långvarig upprepad kritik" och har inte ens läst Ehdins sex böcker efter den första. Min kritik av hennes första bok "Den självläkande människan" bör finnas tillgänglig så länge boken är tillgänglig. I mitt senaste ebrev till Ehdin 2006-09-17, där jag motiverade att min kritik av hennes påståenden bör finnas kvar på mina webbsidor, avslutade jag som framgår ovan med att erbjuda mig att göra länkar till korrigeringar så snart hon publicerat sådana.

De granskningar jag gjort av olika peudovetenskaper är i huvudsak baserade på den kunskap jag erhållit inom ramen för min verksamhet inom Uppsala universitet och ligger i linje med den viktiga "tredje uppgiften", dvs interaktioner med samhället. Några av granskningarna av pseudovetenskap är inledningsvis publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta gäller såväl min första granskning av en kreationistisk fabricerad studie (Int J Neuroscience) som min granskning av Ehdins första bok (publicerad i Näringsforskning och i Läkartidningen). Jag har därför inte tvekat att framföra denna kritik med angivande av min professorstitel och hemmahörighet vid Uppsala universitet.

Ehdin hävdar att jag kritiserat henne i egenskap av "företrädare" för det statliga universitetsväsendet. Man kan lägga olika betydelser i ordet företräda. Den kritik mot Ehdins påståenden som jag framfört står jag för egenskap av enskild anställd forskare vid Uppsala universitet och naturligtvis inte som "företrädare" i betydelsen representant för en allmän uppfattning hos det statliga universitetsväsendet.

När någon framför så många märkliga påståenden som Ehdin står man som sakkunnig och som recensent inför ett dilemma. Ska man försöka ta även de mest groteskt överdrivna påståendena på fullt allvar och föra en strikt vetenskaplig diskussion (exempelvis huruvida en healer har en magnetisk puls som kommer ur händerna med en frekvens på 8 Hz - se sid 60) eller ska man ibland även drista sig till att ironisera en smula? Ibland räcker det med att kort och koncist beskriva vad den förespråkade alternativmedicinska metoden bygger på och går ut på, utan originaltexternas inlindade formuleringar och utvikningar, för att lärans orimlighet ska framgå. Då kan det helt oavsiktligt låta som om man ironiserar. Ett exempel på detta är följande passage ur Ehdins första bok (sid 52): "Allt som stimulerar serotoninets aktivitet är yin, det som stimulerar frisättning av dopamin är mera yang till sin natur". Kommentarer är överflödiga för alla som har minsta insikt i de komplexa systemen för serotonin och dopamin. Ett annat exempel är "Smärta är precis som falska toner en felplacerad och instängd energi. Om man känner smärta  eller har spända muskler på ett specifikt ställe kan man försöka ljuda från det stället. Det innebär att man släpper fram ljud som har samma frekvens som smärtan i det området, varvid det onda försvinner.” (sid 163)

Efter att ha läst flera av Ehdins aktuella webbsidor har jag blivit närmast förfärad över att hon fortfarande sprider sådana uppenbara villfarelser genom att göra reklam för orimliga alternativmedicinska metoder. Min slutsats är att det finns ett nytt stort och akut behov av vetenskapligt grundade bemötanden av Ehdins många osakliga och okritiska påståenden om alternativmedicinska metoder. Det är dessvärre svårt för forskare att finna tid för detta, särskilt som Ehdin har valt att ha som yrke att propagera för alternativmedicin.

Det föreligger en påtaglig obalans i debatten mellan Ehdin och mig i och med att hennes bok (böcker), föredrag och webbsidor når stora mängder av människor (hon uppger själv att hon har 200 000 besök på webbsidorna varje månad) som näppeligen nås av de kritiska texter som jag och några andra har skrivit. Ehdin är verksam som författare och professionell föreläsare medan jag har ägnat en liten del av min knappa tid, mestadels fritid, åt att utföra granskningarna av hennes påståenden. Granskningsarbetet är mycket tidskrävande eftersom Ehdin är så sparsam med originalreferenser. Skevheten i debatten accentuerades av att Ehdin under flera år valde att ignorera de kritiska recensionerna och till och med tog bort sina egna inlägg i den replikväxling vi hade via våra respektive webbsidor. Det vore önskvärt att fler av hennes läsare och åhörare blev uppmärksammade på alla fel och orimligheter som förekommer. Dessutom har Ehdins första bok översatts till inte mindre än nio språk (http://ehdin.com/?navid=4) och jag har dessvärre ingen möjlighet att låta översätta mina recensioner och vår replikväxling till alla dessa språk för att uppmärksamma även de läsarna på Ehdins många orimliga påståenden. De senaste åren har jag överhuvud inte ägnat mer än tillfällig uppmärksamhet åt Ehdins utsagor, och då endast genom att läsa hennes webbsidor, men som framgår av inledningen till mitt svar vore en noggrannare bevakning i högsta grad angelägen.

Jag föreslår att Uppsala universitet tar initiativ till att tillsammans med andra medicinska fakulteter och några av Sveriges största sjukhus bilda en permanent arbetsgrupp som har som uppgift att bemöta orimliga eller direkt farliga alternativmedicinska påståenden. På så sätt skulle en kunskapsbank så småningom byggas upp där några av de villfarelser som tenderar att återkomma skulle kunna bemötas snabbt. Även om vissa alternativmedicinska metoder kan ha effekter och ännu fler kan upplevas som gynnsamma av dem som använder dem, och åtminstone i huvudsak är ofarliga, finns det alltför många metoder och påståenden som är uppenbart orimliga och direkt eller indirekt farliga. Med tanke på omfattningen av alternativmedicinsk verksamhet i Sverige (omsätter många miljarder kronor per år) är det förstås orimligt att begära att enskilda forskare ska ha tid att bemöta felaktigheter. Konsumentverket, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket har uppenbarligen inte heller resurser av tillräcklig omfattning för att uppmärksamma och varna för orimlig eller direkt falsk marknadsföring av farliga produkter eller metoder. Alternativmedicinen fyller dock en intressant funktion i undervisningen om vetenskaplig metodik och vetenskapsteori. Det finns en viktig pedagogisk poäng med att låta studenter själva granska anmärkningsvärda påståenden i och med att det stimulerar kritiskt tänkande och noggrann källgranskning.

Om Uppsala universitet finner något av det jag skrivit om Ehdins påståenden, och som jag nu återger på mina webbsidor inom Uppsala universitet, olämpligt ska jag förstås omedelbart flytta det till en annan webbdomän. Recensionerna är dock publicerade i andra fora och i vederbörlig ordning granskade av dessa före publicering. Det är huvudsakligen min webbkorrespondens med Ehdin som finns endast på UU:s server - och denna webbdebatt initierades alltså av Ehdin på hennes webbsidor.

 

Uppsala 2008-02-27

Dan Larhammar, Professor i molekylär cellbiologi

 

Sammanställning av mina texter som granskar Ehdins påståenden:

Larhammar, D. Bokrecension: "Hälsofarlig hälsoprofet – om boken 'Den självläkande människan'." Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning 44, 80-81, 2000. Även publicerad i Folkvett 2/2001 och i "Fakta eller fantasier". Redaktör: Jesper Jerkert. Leopard förlag, sid. 86-91, 2007. ISBN 978-91-7343-162-0.

Larhammar, D. Replik: "Vilseledande information", Scandinavian Journal of Nutrition/Näringsforskning 44(3), 125, 2000.

Terry, P., Lindblad, J., and Larhammar, D. "Ansvarsfull populärvetenskaplig information - vilka krav bör ställas?". Läkartidningen 97(42), 4755-4758, 2000.

Terry, P., Lindblad, J., and Larhammar, D. Replik: "Värre kan det knappast bli!" Läkartidningen 97(48), 5681, 2000.

Larhammar, D. Bedrägliga bantningsannonser och hälsofarliga hälsoprofeter. I "Myter om maten", ingår i serien "Forskare klargör" från Formas. Förlag Formas Fokuserar. Sid 191-201 (2004).

De fyra första av ovanstående samt min korrespondens med Ehdin finns länkad från min webbsida.

Åter till sidan Pseudovetenskap: egna artiklar med bl a den tidigare debatten med Sanna Ehdin.

Kontakt

Dan Larhammar

Gruppledare:

Prof. Dan Larhammar

e-mail: dan.larhammar@neuro.uu.se

Aktuella tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster.