Se samtliga publikationer

Upplevelse av stress, känsloreglering och stressfysiologiska reaktioner

Inom detta projekt studerar vi fysiologisk reglering och upplevelse av stress hos barn. Vi undersöker hur livshändelser under graviditeten och tidiga levnadsår kan påverka barnets stressfysiologiska reglering och psykiska mående på längre sikt. Vi studerar barn med uppmärksamhetsstörning (ADHD) och hur de upplever och reagerar på stress. Vi implementerar och utvärderar även psykologiska behandlingar för ADHD och för sömnlöshet.

Forskargruppen har visat att unga med ADHD skattar sin upplevda stress högre än jämnåriga. Detta gäller framförallt flickor med ADHD. Möjligen är detta en konsekvens av symtombildens påverkan på vardagsfunktioner och/eller ett resultat av bristande flexibilitet i stressregleringssystemen.

Kroppen reagerar på stress dels genom en aktivering av det s.k. sympatiska nervsystemet, vårt ”fly & fäkta” system, dels genom att hormonellt svar förmedlat via hypofysen till binjuren där kortisol frisätts, kallat HPA-axeln. I det stressfysiologiska svaret hos barn med ADHD har vi funnit en nedreglerad HPA-axel med lägre nivåer av stresshormonet kortisol. En nedreglerad HPA-axel har tidigare framförallt förknippats med PTSD.

I våra pågående projekt fortsätter vi att undersöka skillnader mellan flickor och pojkar med ADHD. Vi undersöker hur effektiv psykologisk behandling är vid ADHD och om behandlingen kan minska den upplevda stressen. Vi undersöker även effekterna av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid insomni hos ungdomar med och utan psykiatrisk samsjuklighet.

Medlemmar:

Johan Isaksson
Frank Lindblad
Vladislav Ruchkin
Mia Ramklint
Jenny Meyer
Vendela Zetterqvist
Elina Arn
Anna Oremark

Gruppen har samarbete med följande forskare:

Kent W Nilsson, Centrum för klinisk forskning, Västerås
Ulf Högberg, Inst för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet
Maria Hallerbäck Unenge Gillberg Centrum, Göteborgs universitet