Anslag från Lennarts "Aktiestinsen" Israelssons stiftelse samt Hwasserska priset

2014-10-27

Martina Hedenius, universitetsadjunkt och forskare inom logopedi, har fått anslag från Kungliga Vetenskapsakademien, Lennarts "Aktiestinsen" Israelssons stiftelse individ och samhälle, för projektet Procedural and declarative memory in children with developmental dyslexia.

Målsättningen med projektet är att med hjärnavbildningstekniker undersöka en hypotes om att nedsättningar i procedurminnet är relaterade till de läsproblem som tar sig uttryck i dyslexi. Procedurminnet används när vi lär in och med övning allt lättare utför vissa rörelser och handlingar. Martina ska även mer allmänt undersöka om barn med dyslexi har nedsatt procedurminne, när det gäller såväl initial inlärning, konsolidering som automatisering av procedurer. Inom projektet ska det vidare undersökas huruvida det deklarativa minnet, som gör att vi på olika sätt kan återge sådant vi erfarit eller lärt in, kan kompensera för brister i procedurminne. Martina berättar:

– Projektet är en förlängning av mitt avhandlingsarbete och syftar till att pröva en hypotes om att en del av de svårigheter som är typiska för dyslexi kan förklaras av en generell nedsättning i förmågan att lära in, konsolidera och/eller automatisera kognitiva/motoriska färdigheter (s.k. procedurminne). Vi ska även studera om det finns tecken på naturliga kompensatoriska mekanismer hos barn med dyslexi via andra minnessystem. Det långsiktiga målet är att öka kunskapen om inlärnings- och minnesförmågor hos barn med språk-/lässvårigheter, vilket skulle kunna ha stor betydelse för utformandet av nya interventionsmetoder och kompensatoriska hjälpmedel.

Beteendestudie & hjärnavbildningsstudie

Projektet består av två delstudier där den ena är en beteendestudie och den andra en hjärnavbildningsstudie. I beteendestudien kommer Martina att studera inlärning, konsolidering och automatisering av procedurminne över längre tid. I hjärnavbildningsstudien kommer hon att undersöka eventuella skillnader i hjärnaktiveringsmönster hos barn med dyslexi och typiskt utvecklade barn. I hjärnavbildningsstudien kommer man också kunna undersöka eventuell kompensatorisk hjärnaktivitet hos barn med dyslexi. Projektet förväntas pågå under ca 3 år.

–  Det här anslaget betyder enormt mycket för mig som nydisputerad forskare och jag känner mig oerhört hedrad och glad, säger Martina vidare! Anslaget ger mig möjlighet att förverkliga en projektidé som jag funderat på länge och det är ett stort privilegium att få möjlighet att fortsätta forska inom mitt stora intresseområde!

Framtida patientnytta

–  Min förhoppning är att kunna bidra till en ökad kunskap och förståelse för de underliggande kognitiva förmågor som påverkar språk- och läsutveckling hos barn, med ett särskilt fokus på inlärnings- och minnesfunktioner. På lite längre sikt hoppas jag att forskningen ska kunna komma till direkt patientnytta genom förbättrade interventionsmetoder och kompensatoriska hjälpmedel.

Martina har även fått pris för den bästa avhandlingen (klin) på medicinska fakulteten 2013/2014 och har nu i september fått ta emot Hwasserska priset.

– Fantastiskt roligt! Det känns särskilt kul att kunna bidra till att ämnet logopedi får positiv uppmärksamhet inom fakulteten. Vi är ju en liten enhet och relativt okända för många så priset betyder jättemycket för oss! Avlutar Martin Hedenius.