”Vetenskapsrådets friande av forskningsfusk obegripligt”, DN Debatt

2012-07-30

Hård kritik mot friande beslut. Förra hösten fann vi att en medicinforskare fabricerat och förfalskat forskningsresultat. Det är den mest omfattande utredningen om forsknings­fusk under efterkrigstiden. För två veckor sedan drog Vetenskapsrådets nye chef tillbaka utredningen med en motivering som är helt tagen ur luften. Beslutet riskerar att ytterligare försämra förtroendet för forskningen i Sverige och för arbetet mot forskningsfusk, skriver den expertgrupp i Vetenskapsrådet som utredde miss­tankarna mot forskaren.

Expertgruppen för utredning av misstankar om oredlighet i forskning vid Vetenskapsrådet (VR) lade den 9 september 2010 fram den mest omfattande utredning om forskningsfusk som förekommit i Sverige under efterkrigstiden. Utredningen genomfördes på begäran av rektorerna vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

Expertgruppen, som till sin hjälp hade två sakkunniga utredare, fann att en forskare i medicin gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom att vid ett flertal tillfällen ha fabricerat och förfalskat forskningsresultat. Utredningen, som pågick under ett och ett halvt år, var mycket omfattande. Fusket var svårt att upptäcka och forskaren bombarderade gruppen med material som ofta var helt ovidkommande och även vilseledande. Inlagorna var många och långa; totalt erhöll gruppen närmare 300 bilagor.

En följd av utredningen blev att VR:s dåvarande generaldirektör beslutade att den fuskande professorn inte skulle kunna få anslag från VR under en tioårsperiod och han överlämnade utredningen till de båda rektorerna på Karolinska Institutet och Göteborgs universitet för beslut om påföljd.

För några veckor sedan, ett år efter det att utredningen presenterades, drog VR:s nye generaldirektör Mille Millnert tillbaka utredningen på för oss, ledamöter i expertgruppen, oklara grunder. Generaldirektören har agerat utan att höra expertgruppens ledamöter eller de sakkunniga och utan att ta del av utredningsarbetets hela dokumentation.

Nu har Mille Millnert på VR:s hemsida redogjort för bakgrunden till beslutet. Skälen för tillbakadragandet anges där vara av två slag, nämligen att den bristande ordningen i hanteringen gör att utredningen inte går att följa i efterhand och att expertgruppen går utanför sitt mandat.

Utredningen var som ovan beskrivits mycket omfattande men kunde ändå genomföras i god ordning. Vad vi förstått har arkiveringen av materialet haft vissa brister. Det är emellertid ett förhållande som stått utanför expertgruppens kontroll och som givetvis hade kunnat åtgärdas i efterhand av VR.

Mille Millnert har tagit del av den interna e-postkorrespondensen inom expertgruppen (och även lämnat ut den till medierna) och där ansett sig ha funnit belägg för att utlåtandet vilar på osäker grund. Vi vill understryka att e-posten enbart var en del av den dialog som främst fördes vid expertgruppens möten.

Mille Millnert påstår att expertgruppen gått utanför sitt mandat, eftersom de riktlinjer som gällde för arbetet hindrade gruppen från att uttala sig om huruvida den vetenskapliga oredligheten utförts med avsikt. Vi menar att det i expertgruppens uppdrag naturligtvis ingick att värdera och undersöka tillförlitligheten av det material som gruppen tog del av. Manipulerat material sändes in till expertgruppen som bevis för att vissa experiment skulle ha utförts. Expertgruppen uttalar i sitt utlåtande, efter att ha konstaterat att det ingivna materialet var manipulerat, att den anmälda forskaren försökt vilseleda de sakkunniga och expertgruppen. Uttalandet hade bäring på forskarens agerande i utredningen och kunde näppeligen ha formulerats på ett annat sätt. Det skedde således inte någon överträdelse av expertgruppens riktlinjer och Millnerts motivering är här helt tagen ur luften.

I ljuset av det upprepade och allvarliga fusk som avslöjats, framstår generaldirektörens beslut för oss som obegripligt. Den omedelbara följden av tillbakadragandet blir att en forskare som gjort sig skyldig till upprepat forskningsfusk får behålla sin professur och får fortsatta skattefinansierade forskningsanslag från VR.

Forskningsfusk är allvarligt av flera skäl. Förutom att forskaren bedrar sina kolleger och allmänheten, innebär det att människor kan komma till skada. Exempelvis grundas sjukvårdens behandlingsmetoder och läkemedel på forskningsresultat. Är dessa falska kan konsekvenserna bli förödande. Vidare innebär forskningsfusk att falska föreställningar får spridning och fusket undergräver allmänhetens förtroende för forskningen.

I jämförelse med vår omvärld har Sverige i dag ett svagt system för att komma åt forskningsfusk och vetenskaplig oredlighet. Under de åtta år som expertgruppen utredde misstankar om forskningsfusk har det tyvärr varit vanligt att forskare som beslagits med fusk, genom fabricering eller förfalskning av resultat eller plagiering av andras material, gått fria från påföljd.

Generaldirektörens beslut riskerar att innebära ytterligare försämrat förtroende för forskningen och för arbetet med oredlighetsfrågor i Sverige.

Karin Almgren, justitieråd
Göran Collste, professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet
Birgitta Strandvik, professor emerita i pediatrik vid Göteborgs universitet
Samtliga ledamöter i Vetenskapsrådets expertgrupp för utredning av misstankar om oredlighet i forskning

 

Se hela artikeln