Research misconduct seminar

To all Ph D students, post docs, researchers and staff at the Department of Neuroscience, welcome to;

a seminar about Research misconduct organized by the Post-graduate studies committee

Thursday 31th May, the seminar is obligatory for Ph D students but everyone is welcome. Click here for registration and all information.

Aktuella avhandlingar

Arianna Cocco, fysiologi, 9 juni 2018, kl 9.15

Kateryna Shebanits, farmakologi, 18 sep 2018, kl 9.15

Vill du forska hos oss?

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare. När det gäller examensarbetare har vi flera olika projekt som kan skräddarsys till Dina intressen. Läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Läs mer om vår rekrytering här.

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publikationer

Läs om institutionens senaste publikationer

Ny rapport om hälsoläget hos de som drabbas av skogsbranden i Västmanland

2015-12-10

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, tillsammans med Länsstyrelsen i Västerås publicerar idag en beskrivande rapport av hur boende och markägare drabbades av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Resultatet av enkäten tyder på att hälsoläget genomgående var gott ett drygt halvår efter branden, även om branden var en händelse som upplevts som påfrestande.

Rapporten bygger på 240 svar från en utskickad enkät ett drygt halvår efter skogsbranden. Syftet med studien var att ur drabbades perspektiv kartlägga erfarenheter och konsekvenser av skogsbranden.

Resultatet tyder på att hälsoläget genomgående var gott. Tre fjärdedelar av undersökningsgruppen befann sig på en plats som drabbades av branden. En majoritet av de som evakuerades upplevde det som påfrestande på grund av ovisshet om brandens utveckling och brist på information. Stödet från familj, vänner och arbetskamrater värderades högt. Andra viktiga källor för stöd var insatser från länsstyrelsen, skogsstyrelsen och LRF. Undersökningsgruppen var sammantaget nöjd med det sociala stödet. Caisa Öster, forskare vid Uppsala Universitet berättar:

- Radio, TV och dagstidningar var viktiga nyhetskanaler under branden men även grannar och vänner. Informationssökning skedde till stor del via telefon och sms samt webbsidor som exempelvis länsstyrelsens och kommunens. Många av de drabbade angav att myndigheters beredskap att hantera information inte motsvarade förväntningarna, men en förståelse fanns hos dem för svårigheterna utifrån det snabba brandförloppet.

- Många av de svarande hade varit engagerade i bekämpningsarbetet. Den egna kraften och det nära sociala nätverket med familj, vänner, grannar och arbetskamrater angavs som störst hjälp att klara av påfrestningarna efter branden. Informationsmöten och studiebesök efter branden hade också varit betydelsefullt för många. Dessutom värderades den sociala sammanhållningen i området ligga på en relativt hög nivå och i den mer utsatta gruppen rapporterade mer än hälften att sammanhållningen förbättrats efter branden.

För mer information, kontakta Caisa Öster, forskare vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, tel 018-611 98 49, e-post: caisa.oster@neuro.uu.se eller Kerstin Bergh Johannesson, programdirektör och psykolog vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, institutionen för neurovetenskap, tel. 018-611 88 09, e-post: kerstin.bergh.johannesson@neuro.uu.se