ADHD hos vuxna - förekomst i olika grupper, samtidig annan psykisk sjukdom samt en långtidsuppföljning

2017-09-30

Dan Edvinsson, forskare vid Uppsala universitet, visar i sin aktuella avhandling att ADHD-symptom är överrepresenterade hos patienter med annan pågående kontakt inom psykiatrisk öppenvård. Av kvinnor som avtjänar straff på anstalt är ADHD-symptom än mer vanligt jämfört med den övriga befolkningen.

I den grupp som fått diagnosen ADHD som vuxna är det dessutom mycket vanligt med annan psykisk sjukdom. Hos kvinnor är depressionssjukdomar och ätstörningar vanliga medan män oftare uppvisar substansrelaterade tillstånd, såsom alkoholberoende. Cirka en tredjedel av de som undersöktes och som fått diagnosen ADHD som vuxna, uppfyllde inte kriterierna för diagnosen vid uppföljningen sex år senare. De studiedeltagare som hade pågående läkemedelsbehandling rapporterade likväl att de upplevde en allmän förbättring. Trots att tidigare forskning visat att läkemedelsbehandling minskar symtomen på kort sikt visade resultaten av avhandlingen att pågående läkemedelsbehandling inte hade något samband med om diagnoskriterierna fortfarande uppfylldes vid uppföljningen. Pågående läkemedelsbehandling påverkade inte heller upplevd livskvalitet och rapporterad funktionsnivå. Hälften av studiedeltagarna hade för övrigt avslutat sin behandling med läkemedel vid uppföljningen och omkring en tredjedel av dessa på grund av att de inte upplevde tillräcklig effekt. Deltagarna rapporterade inget behov av ökad läkemedelsdos över tid. Biverkningarna av läkemedlen var i huvudsak nedsatt aptit, muntorrhet och ängslighet/rastlöshet.

  • Resultaten visar hur viktigt det är att särskilt uppmärksamma symptom på ADHD hos vuxna som har svårigheter av psykiatrisk natur, eller som vårdas inom kriminalvård, säger Dan Edvinsson. De som får denna diagnos i vuxen ålder har dessutom ofta andra psykiska svårigheter, något som ställer krav på en individuell anpassning av vården. Även om långtidsbehandling med läkemedel inte synes påverka tillståndet på sikt kan den ändå vara viktig för en enskild patient och underlätta övriga stödjande vårdinsatser som syftar till att göra det lättare att möta den vardag som kan vara så svårhanterad för denna patientgrupp.

ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) kännetecknas av överaktivitet och/eller ouppmärksamhet och orsakar svårigheter att hantera vardagen inom flera områden, till exempel skola, arbete och socialt liv. Tidigare har ADHD framför allt kopplats till barn men under det senaste decenniet har det uppmärksammats att även vuxna kan ha sådana svårigheter. ADHD hos barn har studerats ur många perspektiv medan kunskapen om ADHD hos vuxna är mer begränsad. Hur ADHD hos vuxna utvecklas över tid och hur effekten av behandling med läkemedel påverkar denna utveckling på lång sikt är exempel på områden där ytterligare kunskap behövs för att förbättra vården och förbättra livskvaliteten för dem som drabbats.

Den aktuella avhandlingen syftar till att skapa en övergripande förståelse för ADHD hos vuxna. Detta har gjorts genom att undersöka hur vanliga ADHD-symptom är hos olika grupper i samhället, hur vanligt det är med samtidig psykisk sjukdom och hur ADHD hos vuxna utvecklas över tid, i denna studie i medeltal över sex år.

För mer information, kontakta, Dan Edvinsson, läkare och forskare vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 073 - 616 99 77, e-post: d.edvinsson@hotmail.com eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se.